høst 2021
BED-1009 Innovasjon - 10 stp

Sist endret: 18.01.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

BED-1012 Innovasjonsledelse 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og definisjoner i innovasjon.  Emnet tar for seg spørsmål om hva innovasjon er, hvorfor det er viktig både for den enkelte bedrift og samfunnet som helhet. Kurset vil omhandle innovasjonsprosessen: hvordan etablerte bedrifter kan få til innovasjon. Her vil emnet gå nærmere inn på kreative metoder, og prosesser for å utvikle, velge og implementere innovasjoner. Teorien ses i sammenheng med hvordan innovasjonsprosesser foregår i praksis. Praktiske eksempler fra næringslivet og case gir grunnlag for diskusjon og refleksjon. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentenes side.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kunnskap om innovasjon om fag og dets betydning for ulike typer organisasjoner og samfunn.
 • Kunnskap om ulike faser i en organisasjonens innovasjonsprosess
 • Kunnskap om interne og eksterne forhold som påvirker organisasjonens behov for innovasjon.

 Ferdigheter:

 • Kunne formidle en kritisk tilnærming til faget innovasjon
 • Økt forståelse for hvorfor innovasjon er viktig
 • Økt forståelse for hvordan man kan få til innovasjon i praksis

  Generell kompetanse:

 • Ha oversikt over sentrale kilder og oppslagsverk i faget.
 • Kunne gjøre kritiske refleksjoner over betydningen av innovasjon og nyskapning i organisasjoner både for bedriften og samfunnet.
 • Kunne bidra til økt systematisk og bevisst tenkning omkring utvikling av innovasjoner i organisasjonen.
 • Kunne arbeide selvstendig med å utvikle og gjennomføre idéutviklings- og kreativitetsprosesser med utgangspunkt i de utfordringene bedriften til enhver tid står overfor.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Arbeidskrav:

Emnet har to arbeidskrav som må bestås for å kunne avlegge eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

Eksamen består av en 4-timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Tromsø og Harstad.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen består av en 4-timers skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-1009