høst 2021
BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk - 10 stp

Sist endret: 12.05.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

BED-2011 Innføring i kvantitativ analyse og statistikk 10 stp
ØS204 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011F Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
FSK-2012 Vitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011NETT Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
FLY-1008 Anvendt metode og statistikk 10 stp
SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode 10 stp
ØKMES Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
SOK-2009 Økonomi, statistikk og programmering 10 stp

Innhold

Dette emnet omhandler statistikk og samfunnsvitenskapelig metode for økonomer.

Statistikkdelen skal gi studentene et relevant grunnlag i sannsynlighetsregning og statistikk, der analytisk innsikt vektlegges. Sentralt i innholdet er teoretisk forståelse og forutsetninger for de viktigste sannsynlighetsfordelingene, estimering og hypotesetesting. Statistikkdelen legger vekt på oppgaveregning og skal danne et godt teoretisk fundament for metodedelen.

Metodedelen starter med en bred innføring i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Studentene får deretter en praktisk innføring i analyse av empiriske data ved bruk av egnet dataverktøy. Studentene skal gis gode forutsetninger for å gjennomføre eget forsvarlig vitenskapelig empirisk arbeid.


Hva lærer du

Emnet gir en grunnleggende innføring i statistikk og samfunnsvitenskapelig metode. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskaper:

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:

 • ha kunnskap om grunnleggende kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige metoder
 • ha forståelse for at problemstilling legger føring på valg av metodisk tilnærming
 • ha kunnskap om kvalitativ og kvantitativ datainnsamling og databehandling
 • ha kunnskap om ulike måter å tilnærme seg kvalitative data

Ferdigheter:  

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:

 • behersker både kvalitative og kvantitative datainnsamlinger innen det økonomisk-administrative fagområdet
 • behersker relevant dataverktøy til å utføre analyse av et datamateriale
 • behersker grunnleggende metoder for analyse av kvalitative og kvantitative data
 • kan grunnleggende sannsynlighetsregning
 • kan gjennomføre sentrale parametriske og ikke-parametriske hypotesetester
 • kan gjennomføre analyse av lineære sammenhenger
 • kan presentere funn fra analyse av empiriske data på en vitenskapelig måte

Kompetanse:  

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:

 • være i stand til å utforme problemstillinger som lar seg løse ved hjelp av vitenskapelige metoder
 • kunne anvende sine metodekunnskap til å gi svar på problemstillinger innenfor det økonomisk-administrative området, på en vitenskapelig måte
 • være i stand til å vurdere kvaliteten på en vitenskapelig studie
 • beherske et eller flere dataverktøy for analyse av kvantitative data


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsspråk vil være på norsk.

Arbeidsformer vil være forelesninger, datalab og seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Eksamen

Arbeidskrav

Kurset har ett arbeidskrav som tilsier at studentene må gjennomføre innlevering for å kunne avlegge eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

Eksamenen består av en semesteroppgave (hjemmeeksamen i gruppe) som teller 20 % og en 4 timers skriftlig individuell skoleeksamen som teller 80 %. Begge eksamener vurderes hver for seg med bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Det gis en samlet bokstavkarakter for emnet, som føres på vitnemålet.

Skriftlig skoleeksamen arrangeres i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

Det gis kontinuasjonsadgang kun for 4-timer skriftlig skoleeksamen, for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen. Det er ikke mulig med kontinuasjon på semesteroppgaven (hjemmeeksamen i gruppe).
Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2011