høst 2021
BED-2042NETT Prosjektstyring - 10 stp

Sist endret: 10.12.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

For å ta dette emnet må studenten tilhøre programmet "Prosjektledelse, nettbasert". Emnet kan dermed ikke tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiepoengreduksjon

BED-2042F Prosjektstyring 10 stp
BED-2108 Prosjektstyring 10 stp
BED-2012 Prosjektledelse 10 stp

Innhold

Innholdet retter seg mot personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. Det vil være en fordel med noe erfaring fra praktisk prosjektarbeid.  

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å anvende metoder og verktøy for styring av prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter.


Hva lærer du

Kunnskaper: 

Studenten skal etter gjennomført emne kunne forstå og redegjøre for: 

 • sentrale begreper, teorier, prosesser og utfordringer knyttet til organisering og styring av prosjekter fra prosjektide, planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering av prosjekt
 • hvordan organisering og styring av prosjekter bidrar til å skape verdi for oppdragsgiver og interessenter 
 • etiske betraktninger, nytenkning og innovasjon innen faget prosjektstyring

Ferdigheter: 

Studenten skal etter gjennomført emne kunne anvende sine kunnskaper for å: 

 • forstå og ta i bruk relevante faglige verktøy og teknikker i prosjektstyring og bruke disse for å løse caserelatert problemstillinger i faget
 • bruke teori for å belyse generelle utfordringer i prosjektstyringsfaget
 • kunne organisere prosjekter i henhold til eksterne og interne rammebetingelser, prosjektets art og type prosjekt

Generell kompetanse: 

Studenten skal etter gjennomført emne være i stand til å: 

 • vurdere og ta beslutninger knyttet til ulike prosjekttyper og faser, herunder ta beslutninger knyttet til prosjektoppfølging, økonomisk styring av prosjekt og målrettet prosjektstyring i et flerprosjektmiljø
 • vurdere og ta beslutninger knyttet til hvilke type prosjektverktøy som passer til ulike prosjekttyper i ulike omgivelser og rammebetingelser 
 • drøfte ulike perspektiver innen faget prosjektstyring med andre og gjennom dette bidra til god praksis i tråd med yrkesetiske krav og retningslinjer 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er et nettstudium hvor undervisning er organisert i tematiske moduler som inneholder video, podkaster og andre nettbaserte aktiviteter som blir tilgjengeliggjort via læringsplattformen Canvas. Canvasrommet for emnet er et digitalt klasserom og studentene har et eget ansvar for å gjøre seg kjent med sitt klasserom.

Undervisningen er i hovedsak asynkron, som betyr at den ikke foregår i sanntid, med unntak av eventuelle webinar. Arbeidsformen er individuell, men det er et krav at studentene arbeider sammen i studentteam ved løsning og innlevering av arbeidskrav. Deltakelse på emnet forutsetter at studentene behersker norsk skriftlig og muntlig, har tilgang til pc, kunnskap om grunnleggende programvare og tilgang til internett med god hastighet.

Opptak fra webinar blir lagret og gjort tilgjengelig på Canvas. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget  interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag. Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og læringsprosesser.


Eksamen

Arbeidskrav

Et obligatorisk arbeidskrav må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Hensikten med arbeidskrav er å øke læringen og forberedning til eksamen ved at studentene samarbeider om å jobbe med pensum. Obligatoriske arbeidskrav skal gjøres i studentteam med 3-5 deltakere. Arbeidskrav leveres via UiT - Norges arktiske universitet sin digitale læringsplattform Canvas innen oppgitt frist. 

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen

4-timers skriftlig individuell hjemmeeksamen (teller 100%). Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en 4-timers skriftlig individuell hjemmeeksamen (teller 100%).


 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2042NETT