høst 2021
BED-2054 Innovasjon i praksis - 10 stp

Sist endret: 28.03.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Emnet gir en generell innføring i moderne og aktuelle innovasjonsmetoder benyttet av noen av verdens mest innovative bedrifter. Metodene som det i all hovedsak vil fokuseres på er Design Thinking og Lean Startup. I dette kurset vil vi starte med å gi en introduksjon av metodene, før studentene selv skal anvende dem i praksis gjennom et gruppeprosjekt linket opp mot en reell bedriftscase. Studentene skal jobbe i multidisiplinære grupper hvor hver individuelle students fagkompetanse skal løfte gruppen som en helhet. Studentene vil tilbringe mye tid utenfor campus i sitt arbeid med bedriften, både i form av bedriftsbesøk, undersøkelser, prototyping og testing, intervjuer og potensielle reiser. Hver gruppe vil ha et eget budsjett til disse formålene.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om innovasjonsmetoder presentert i faget.
 • Ha kunnskaper om hvordan bedrifter jobber med innovasjonsproblemstillinger.
 • Ha kunnskaper om hvordan man jobber i multidisiplinære grupper.
 • Ha kunnskaper om bedrifters markedsarbeid.
 • Ha kunnskaper om hvordan man gjennomfører markedsundersøkelser.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende innovasjonsmetoder i en tildelt case.
 • Kunne bearbeide og konkretisere problemstillinger i en gitt case.
 • Kunne delta og bidra i en gruppe med forskjellig kompetanse.
 • Kunne gjennomføre markedsundersøkelser for en gitt case.

Generell kompetanse:

 • Kunne anvende og lede et innovasjonsprosjekt selvstendig eller for andre.
 • Kunne identifisere, konkretisere og bestemme problemstilling for andres eller eget prosjekt.
 • Kunne se hvilken kompetanse et team trenger og på en god måte utnytte denne.
 • Kunne designe, gjennomføre og anvende markedsundersøkelser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, workshops, praktisk arbeid med veiledning.

Eksamen

Eksamen består av tre deler: En muntlig gruppepresentasjon, en skriftlig gruppeinnlevering og en individuell skoleeksamen. De tre delene vurderes samlet og det gis kun samlet karakter. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. 

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2054