høst 2021
BED-3076 Forbrukeratferd - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Innhold

 • Overordnede teorier på forbrukeratferd
 • Service dominant logic
 • Ulike typer kjøpsbeslutninger
 • Kognitive skjevheter i beslutningstaking og mentale snarveier
 • Vaner
 • Effekten av produktmerking på forbrukeratferd
 • Bærekraftig forbruk
 • Eksponering, persepsjon og oppmerksomhet
 • Bevegelsesmønster i butikk
 • Faktorer som påvirker valg av butikkformat og besøksfrekvens
 • Følelser og atmosfære i kjøpsbeslutninger
 • Forbrukeratferd på nett
 • Ikke-planlagte kjøp og impulskjøp.
 • Dulting og tjenestedesign
 • Forbrukeratferd i kriser og nedgangstider


Hva lærer du

Emnet gir en innføring i forskning på utvalgte temaer innenfor forbrukeratferd. Etter å ha fullført og bestått emnet skal kandidaten ha utviklet følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

 

Kandidaten

 • har en bred og generell kunnskap om forskning i forbrukeratferd (ulike perspektiver) og en dybdekunnskap om et avgrenset tema
 • har kunnskaper og forståelse for hvordan praktiske problemstillinger kan forankres i teoretiske begreper, teorier og modeller innen forbrukeratferd.

 

Ferdighet

 

Kandidaten

 • kan benytte teoretiske tilnærminger i faget til å løse markedsmessige utfordringer bedriften står overfor på en reflektert og kritisk måte.
 • kan reflektere kritisk over ulike aspekter ved forbrukernes atferd.
 • kan formidle faglige resonnementer og vitenskapelig innsikt i skriftlig form. 
 • kan gjennomføre en selvstendig avgrenset oppgave knyttet til en aktuell problemstilling i emnet.

 

Generell Kunnskap

 

Kandidaten

 • kan fremskaffe vitenskapelig og forskningsbasert kunnskap fra ulike faglige kilder om forbrukeratferd.
 • kan på selvstendig grunnlag kunne fortsette egen kompetanseutvikling og faglig fordypning innenfor forbrukeratferd.
 • kan fremskaffe, analysere og kommunisere data om forbrukeratferd i til beslutningsformål
 • Kunne kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor forbrukeratferd.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner. Noen av forelesningene vil være på engelsk.

Eksamen

Arbeidskrav:

Emnet har to arbeidskrav som må godkjennes for å få tilgang til å gå opp til skriftlig skoleeksamen. Arbeidskrav 1 er en individuell oppgave hvor en skal legge fram en av forskningsartiklene på pensum som ett ledd i forelesningene i emnet.

Arbeidskrav 2 løses individuelt eller i gruppe på to, hvor en skal skrive en oppgave som redegjør for relevant litteratur innenfor ett av de utvalgte temaene i emnet.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

Skriftlig skoleeksamen over 4 timer (teller 100% av karakteren), bokstavkarakter A-E, F er stryk.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3076
 • Tidligere år og semester for dette emnet