høst 2021
BIO-2017 Økologi - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet Bachelor i Biologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-1005 Økologi og evolusjon 10 stp

Innhold

Kurset omfatter klassisk og moderne økologi på alle nivåer fra individbasert til økosystembasert økologi med både teori- og feltbasert undervisning. Kurset gir innføring i rådende økologisk teori, med støtte i sentrale eksempler på anvendt økologi samt innsikt i ulike økosystemer.  

Kurset gir videre eksempler på hvordan økologi har sin forklaring i ulike deler av biologien, og hvordan økologi belyses med kvantitative data og modellering. 

Studentene vil delta på omfattende feltkurs i ferskvanns-, marine og terrestre økosystem i Nord-Norge med demonstrasjoner og studier av økologiske konsepter og teorier.  

Studentene skal gjøre egne økologiske studier og delta i hele prosessen fra hypoteseformulering, innsamling av feltdata, kvantitativ databehandling og analyse fram til syntese og ferdigstilling av vitenskapelig rapport og presentasjon.  


Anbefalte forkunnskaper

BIO-1007 Kvantitative metoder, BIO-1008 Evolusjon, BIO-1104 Zoologi, BIO-1105 Innføring i biologi, BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Kunne definere økologi, ha god forståelse for hvordan økologi integrerer biologisk kunnskap samt ha kjennskap til generell terminologi anvendt i økologi. 
 •  Kunne definere følgende nivåer av økologi og forstå hvordan de er integrert; 
  • Organismeøkologi (autøkologi, økofysiologi) 
  • Evolusjonær økologi 
  • Populasjonsøkologi 
  • Funksjonell økologi (interaksjonsøkologi, økologi basert på funksjonelle trekk) 
  • Samfunnsøkologi 
  • Økosystemøkologi (næringsnettbasert økologi, kretsløpsbasert økologi) 
  • Anvendt økologi (bevaringsøkologi, global økologi, økosystemtjenester) 
 • For alle nivå av økologi nevnt ovenfor; 
  • Ha kjennskap til sentrale abiotiske vilkår innen ferskvanns-, marine og terrestre systemer 
  • Ha kjennskap til rådende økologisk teori 
  • Kunne gjengi eksempler som illustrerer økologisk teori, inklusive data- og/eller modelleringsgrunnlaget 
  • Kunne definere biodiversitet og se sammenhengen mellom biodiversitet og økologi 
  • Kunne forklare betydning av (ulike) tidsmessige og romlige skalaer 

Ferdigheter

 • Kunne anvende økologisk teori i ulike biotoper og økosystem (som ferskvanns-, marine og terrestre økosystemer) 
 • Kunne beskrive biodiversitet i økologiske system  
 • Ha oversikt over vesentlige trusler mot biodiversitet 
 • Kjenne til ulike (data)kilder for økologisk informasjon 
 • Kunne utføre metoder for innsamling av økologisk informasjon i ulike biotoper og økosystem 
 • Kunne analysere og syntetisere informasjon (innsamlet data) fra et økologisk system 
 • Kunne tolke enkle eksperimentelle og observasjonelle funn fra økologiske system  
 • Kunne sette opp en enkel økologisk modell 

Kompetanse 

 • Kunne drøfte/reflektere over anvendelse av økologisk teori på tvers av økosystemer med ulike abiotiske betingelser 
 • Kunne anvende økologisk teori for å vurdere/sette fram hypotese om tilstanden til eksisterende økosystem 
 • Kunne anvende økologisk teori for å vurdere/sette fram hypotese om trusler mot eksisterende økosystem inklusive klimaendringene og tap av artsmangfold 
 • Kunne drøfte betydningen av variasjon i økologiske system  
 • Kunne vurdere ulike datakilder for økologisk informasjon 
 • Kunne generere informasjon om naturens goder/ økosystemtjenester fra ulike biotoper og økosystem, samt kunne forklare avveininger mellom bruk av ulike goder  
 • Kjenne til større globale initiativ for dokumentasjon og politisk rådgivning om klimaendringer (IPPC) og endringer i artsmangfold (IPBES) og hva disse sier om vesentlige trusler mot biodiversitet 
 • Kunne delta i samfunnsdebatten om økologi

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk. Noe av undervisningen vil gis på engelsk. 

Eksamensspråket er hovedsakelig norsk, men enkelte spørsmål kan bli stilt på engelsk. Det er mulig å gi besvarelser på engelsk.


Undervisning

Undervisningen gis som et sett med  feltkurs i starten av semesteret (uke 33 - 35) og ett felt/laboratoriekurs senere på høsten. Videre undervisning gis i form av forelesninger og seminar organisert i moduler, med tre moduler før jul og tre-fire moduler etter jul. Ett mini-symposium organiseres tidlig i andre semester.  

Eksamen

Skriftlige eksamener. En deleksamen ved slutten av første semester teller 40% av endelig karakter, endelig eksamen ved slutten av andre semester teller 60% av endelig karakter. Det er krav om bestått deleksamen for å kunne følge undervisningen i andre semester.  

Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

 • Deltagelse på alle feltkurs og labkurs.
 • Innlevering av feltkursrapporter og innsamlede data.
 • Innlevering av prosjektrapport på IMRAD format.
 • Modul-spesifikke, seminar-relaterte arbeidskrav som annonseres i oppstarten av hver modul.Det er ett arbeidskrav per undervisningsmodul. Arbeidskravene kan variere fra deltagelse i spill til tester og besvarelse av spørsmål.
 • Deltagelse på mini-symposium med framføring av prosjektrapport. 

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonseksamen for første del-eksamen. Det gis ikke kontinuasjonsadgang for andre del-eksamen.

Ved nytt ordinært forsøk i eksamen:

Studenter som ønsker å gjøre nytt ordinær forsøk i eksamen kan beholde karakterer fra del-eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: BIO-2017
 • Tidligere år og semester for dette emnet