høst 2021
FSK-2040 Bærekraftig sjømat - 30 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studentene på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i bærekraftig foredling og omsetning av sjømat. Gjennom undervisning og praksis skal studentene utvikle kunnskap om regelverk, strategi, verdikjeder, marked, råstoff og produksjonsmetoder i sjømatnæringen, og hvordan disse forholdene henger sammen.

Hva lærer du

Kunnskap   Kandidaten  

 • har bred kunnskap om faktorer som fremmer eller hemmer bærekraft i sjømatnæringen  
 • har bred kunnskap om hvordan virksomheter i sjømatnæringen arbeider med bærekraft  
 • har bred kunnskap om planlegging, strategi, konkurransedyktighet og innovasjonsprosesser  
 • har bred kunnskap om produksjonsmetoder og faktorer som påvirker produktenes kvalitet  
 • har bred kunnskap om sjømatnæringens rammebetingelser i form av økonomi, regelverk, markedsforhold og internasjonal handel  

Ferdighet   Kandidaten  

 • kan anvende relevante teorier og metoder til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger i sjømatnæringen  
 • kan analysere og vurdere hvordan virksomheter i sjømatsektoren arbeider med bærekraft,  og presentere dette skriftlig og muntlig  
 • har tilegnet seg jobb- og karriereferdigheter  
 • kan finne, vurdere og anvende fagkunnskap om sjømat og kvalitet, og presentere dette  skriftlig og muntlig  
 • kan reflektere over og evaluere egen faglig prestasjon og justere denne under veiledning  

Generell kompetanse   Kandidaten  

 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger knyttet til sjømatnæringen  
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over  tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer  
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer  
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis  
 • kjenner til betydningen av forskning og innovasjon for næringsutvikling innen sjømatnæringen  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, praksis, øvelser og tverrfaglige seminarer.

Eksamen

10 dagers hjemmeeksamen (individuell). Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått 

Fire arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen:  

 • Praksis  - Skriftlig søknad om praksisplass med motivasjonsbrev og CV  - Obligatorisk oppmøte i praksisbedrift (minimum 80 prosent oppmøte av full arbeidstid). Det må legges fram legeattest eller annen gyldig dokumentasjon ved fravær utover 20 prosent  - Muntlig presentasjon om praksisperioden for vertsbedrift med fokus på arbeidskrav 
 • Sjømatproduksjon  Fordypningsoppgave i sjømatproduksjon. Oppgaven skal presenteres muntlig på seminar. Arbeidskravet gjennomføres enkeltvis eller i grupper. 
 • Økonomi  Innlevering av oppgave med presentasjon i seminar. Arbeidskravet leveres gruppevis.  
 • Marked og internasjonal handel  Essay på 3000 ord om tema innenfor internasjonal handel med sjømat. Arbeidskravet gjennomføres i grupper. 

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: FSK-2040
 • Tidligere år og semester for dette emnet