høst 2021
TEK-0505 Matematikk forkurs - 0 stp

Emnetype

Studieforberedende emne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved UiT campus Tromsø. Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 40 % av et helt studieår. Helårsemne som tilbys hvert skoleår.

Innhold

I matematikkfaget inngår regnetrening i stort omfang, og det vektlegges å vise relevans og bruk av matematikk i andre fag, som for eksempel i mekanikk. I emnet inngår hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
 • Har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene geometri, algebra, funksjoner og differensialligninger.
 • Kjenner til fagets sentrale metoder relatert til kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan definere og forklare disse.
 • Har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.

Ferdigheter:

 • Har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi.
 • Kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.
 • Kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
 • Kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.

Generell kompetanse:

 • Har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveøvinger, gruppearbeid m/veiledning og obligatoriske regneøvinger med løsningsforslag. Det inngår 320 timer undervisning i emnet.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2023

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Arbeidskrav:

For å få adgang til høsteksamen, må 10 regneøvinger fra høstsemesteret være godkjent. For å få adgang til våreksamen, må 10 regneøvinger fra vårsemesteret må være godkjent.

Eksamen:

Emnet har to deleksamener som begge er 5 timers skriftlige skoleeksamener. Delresultat beholdes. 

Vurdering:

Det gis bokstavkarakter for hver deleksamen. Høsteksamen teller 30% og våreksamen teller 70% i den endelige karakter. Begge deleksamener må bestås for å få beståttkarakter i emnet.

Kontinuasjon:

Det gis rett til kontinuasjon for begge deleksamenene.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: TEK-0505
 • Tidligere år og semester for dette emnet