Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

TEK-0505 Matematikk forkurs - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Studieforberedende emne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved UiT campus Tromsø. Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 40 % av et helt studieår. Helårsemne som tilbys hvert skoleår.

Innhold

I matematikkfaget inngår regnetrening i stort omfang, og det vektlegges å vise relevans og bruk av matematikk i andre fag, som for eksempel i mekanikk. I emnet inngår hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveøvinger, gruppearbeid m/veiledning og obligatoriske regneøvinger med løsningsforslag. Det inngår 320 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å få adgang til høsteksamen, må 10 regneøvinger fra høstsemesteret være godkjent. For å få adgang til våreksamen, må 10 regneøvinger fra vårsemesteret må være godkjent.

Eksamen:

Emnet har to deleksamener som begge er 5 timers skriftlige skoleeksamener. Delresultat beholdes. 

Vurdering:

Det gis bokstavkarakter for hver deleksamen. Høsteksamen teller 30% og våreksamen teller 70% i den endelige karakter. Begge deleksamener må bestås for å få beståttkarakter i emnet.

Kontinuasjon:

Det gis rett til kontinuasjon for begge deleksamenene.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen for skoleeksamen høst utlevering 09.12.2021 innlevering 09.12.2021;Hjemmeeksamen utlevering 09.08.2021 innlevering 09.08.2021;Hjemmeeksamen utlevering 09.08.2021 innlevering 09.08.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.