vår 2021
ARK-1006 Arkeologisk metode I - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i arkeologi.

Emnet passer også som valgemne i historie og sosialantropologi og kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

ARK-2002 Problemløsning i arkeologi 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende arkeologisk metoder relatert til studier av boplassstruktur, dateringsmetoder, økonomi og landskap, samt analysen av materiell kultur. Emnet omhandler blant annet formasjonsprosesser og stratigrafi, strandlinjedatering, radiokarbon datering, ressursutnyttelse, landskapsforståelse, typologi og stilistisk variasjon.

Anbefalte forkunnskaper

ARK-1014 Hva er arkeologi?

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om en rekke grunnleggende arkeologiske metoder
 • Forståelse av hvordan disse kan bidra til løsning av arkeologiske problemstillinger
 • Forståelse av forholdet mellom metode, teori og empiri innen arkeologisk problemløsning
 • Analytiske ferdigheter og skrivetrening i forberedelsen av empiriske rapporter
 • Forståelse for forholdet teori-metode-empiri i arkeologien

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Bruke dataprogram som er vanlige for å bearbeide resultater fra radiokarbondatering og strandlinjedatering
 • Gjenkjenne og forstå ulike metoder for fremstillingen av stratigrafiske og økologisk data
 • Kunne vurdere basale metoder or resultater anvendt i arkeologiske tolkninger


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av 10-12 dobbelttimer med forelesninger og ca. 4-5 timer praktisk innføring. Forelesningene vil gi studenten basiskunnskap i metodenes utvikling og bakgrunn, mens den praktiske innføringen gir studentene egen erfaring med bruken av metodene. Mappeoppgavene bygger på den praktiske innføringen og bidrar til problembasert læring av metoder, samt trening i skriftlig formulering av arkeologiske analyser.

Eksamen

Arbeidskrav:

Innlevering av to skriftlige oppgaver/mapper. Det understrekes at prosjektarbeidet i mappeoppgavene er vanskelig å gjennomføre uten oppmøte til de tre relevante temaene: relativ datering, absolutt datering, og boplass-struktur. For å kunne fremstille seg til eksamen, må studentene ha fått godkjent begge innleveringene.

Eksamen:

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av 2 skriftlige innleveringer, hver på ca. 5 sider (ca. 1800-2000 ord), som leveres til nærmere oppgitte frister i løpet av semesteret. Studenten vil få en tilbakemelding på oppgavene. Den samlede mappen på 2 ev. reviderte oppgaver leveres på gitt dato i slutten av semesteret. Endelig karakter settes etter innlevering av hele mappen med ev. reviderte oppgaver. Oppgavene har karakter av prosjektarbeid, der studentene anvender utvalgte metoder på arkeologisk materiale.

Karakterer fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom de to skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke oppgaver som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ARK-1006