vår 2021
AUT-2504 Instrumentering - 5 stp

Sist endret: 09.04.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskaper: Fag fra første semester av studiet for Bachelor i ingeniørfag, automasjonsingeniør ved UiT.


Innhold

Introduksjon
Kort repetisjon av fysikken i vg. skole og oppsummering av relevante tema fra første semester i studiet for automasjonsingeniør.
Grunnleggende innføring i LabVIEW

Grunnbegreper
Størrelser og enheter SI.
Instrumentenes påvirkning på måleresultatet og transferfunksjon.
Temperatur, trykk og trykkavhengighet.
Måleusikkerhet, linearitet, kalibrering.
Signaloverføring, jording, støy og støyreduksjon.
Sampling, filtrering, lagring og presentasjon av måledata.
Måling av elektriske størrelser, resistans, kapasitans, samt magnetiske og induktive målemetoder.
U-I-karakteristikk og brokoblinger.
Måling av lys, stråling og radioaktivitet.
Akustiske måleprinsipper.
Enkel bildebehandling og optiske måleprinsipper.
Multifase flow.

Sensorer og måleteknikk
Sensorer og måleteknikk basert på elektrisk ledningsevne og kapasitans.
Sensorer basert på magnetisme og induksjon.
Strekklapper.
Optiske sensorer, inklusive fiberoptiske.
Piezoelektriske sensorer.
Akustiske sensorer, inklusive fiskeriakustikk og oseanografiske målinger.
Frekvensmålinger med enkel bruk av FFT og samplingsteorem.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Har breddekunnskap innenfor utvalgte tema innen instrumentering og målesystemer.
 • Kjenner til og forstår hvordan ulike måleinstrumenter og sensorer virker og er oppbyggd.

Ferdigheter

 • Kan arbeide innen flere relevante fagfelt med målemetoder, feilsøking og bruk av relevante instrumenter og programvarer.
 • Kan anvende kunnskaper innen matematikk og statistikk for analytiske beregninger og vurderinger.

Kompetanse

 • Har god forståelse av relevante definisjoner og begreper innen måleteknikk og instrumentering, samt anvendelse av teori og metoder.
 • Kan kommunisere med andre om instrumentering og måleteknikk.
 • Har et godt grunnlag for videre emner i studieplanen og eventuelt videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratoriearbeid og regneøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å få adgang til eksamen, må regneøvinger og 3 laboratorieøvinger inkl. forarbeider og rapporter være godkjent.

Eksamensform:

4 timers skriftlig skoleeksamen

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter

Kontinuasjon: Det gis rett til kontinuasjon


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: AUT-2504
 • Undersider