vår 2021
AUT-2780 Bacheloroppgave - 20 stp

Sist endret: 09.04.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav

Studentene må ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår på studieprogrammet prosessteknologi for å få lov til å starte på bacheloroppgaven. Dette kravet må nås senest ved utsatt/kontinuasjons-eksamen i 5. semester.


Studiepoengreduksjon

AUT-2020 Bacheloroppgave 20 stp

Innhold

Bacheloroppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Innføring i vitenskapsteori inngår og gir utdanningen en forskningsbasert forankring. Det er utarbeidet egne retningslinjer og formelle dokumenter som gir føringer for gjennomføringen av bacheloroppgaven.

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse:

 • Kandidaten kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder.
 • Kandidaten kan anvende relevante metodeverktøy.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten behersker ingeniørprofesjonen. De kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.
 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Studentene arbeider i prosjektgrupper. Hver gruppe får tildelt en veileder. Det kan også knyttes oppdragsgiver og andre ressurspersoner til oppgaven. Gruppen skal selv organisere, lede og gjennomføre bacheloroppgaven i nær kontakt med veileder og ressurspersoner og oppdragsgiver. Det inngår et arrangement hvor studentene skal presentere sine oppgaver. Det gis forelesninger i utvalgte tema.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende dokumenter skal innleveres til fastsatte frister:

Initieringsdokument

Forprosjektdokument

Utkast til prosjektrapport

Plakat

Endelig prosjektrapport

Refleksjonsnotat

Følgende dokument skal være godkjent før studentene kan framstille seg til muntlig eksamen Initieringsdokument

Forprosjektdokument

Endelig prosjektrapport

Det er utarbeidet egen rettledning som gir krav til prosjektrapportens oppbygning og innhold. Prosjektrapporten må vurderes til bestått for at studentene skal få presentere sitt prosjekt og gå opp til muntlig eksaminasjon.

Det er obligatorisk deltakelse på følgende aktiviteter:

Kurs i presentasjonsteknikk

Presentasjon av bacheloroppgaven og utstillingen

Eksamensform:

Muntlig presentasjon i gruppe, hvor prosjektarbeid og resultater presenteres. Umiddelbart etter presentasjonen følger individuell muntlig eksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Egne notater, presentasjon utarbeidet i powerpoint el.l., prosjektrapport

Det gis ikke rett til kontinuasjon for noen av deleksamenene.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: AUT-2780
 • Undersider