vår 2021
FLY-2604 Anvendt fjernemålingsteknikk og databehandling - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

 

Søknadskode 9391.


Innhold

Emnet gir en introduksjon i måleteknikker som gjøres fra avstand. Eksempler på slike teknikker kan være normale stillbilder, multispektrale bilder, video, radar, lidar og luftmålinger. Emnet gir en oversikt over hvilke fordeler, ulemper og måleusikkerheter som kan forekomme ved bruk av teknikkene, samt hvilke bruksområder de har. Emnet gir også en introduksjon i hvordan data fra ulike sensorer kan tolkes.

Anbefalte forkunnskaper

AUT-2502 El-lære og Elektronikk, MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører, TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Har grunnleggende kunnskap om hvordan elektromagnetiske bølger forplanter seg og hvordan de interagerer med medier gjennom absorbsjon, spredning og emisjon.
 • Har kunnskap om ulike måleteknikker.
 • Har kunnskap om hvordan man kan etablere 3D-modeller fra stillbilder og romlige punktmålinger.
 • Kan gi eksempler på anvendelsesområder for relevante fjernmålingsteknikker.

Ferdigheter:

 • Kan vurdere hvilke måleinstrument som vil være egnet for ulike anvendelser, inkludert hvilke fordeler, ulemper og usikkerheter som er forbundet med disse.
 • Kan utføre grunnleggende tolkning av data fra typiske måleinstrumenter.

Kompetanse:

 • Kan vurdere krav til posisjonering og stabilisering av ulike fjernmålingsverktøy for å utføre nøyaktige målinger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer

Eksamen

Arbeidskrav:

Emnet inneholder følgende arbeidskrav

 • Teoretisk oppgave
 • Prosjektoppgave i fotogrammetri
 • Praktisk oppgave med landmålingsutstyr

Alle oppgavene må være fullført og godkjent for å få adgang til eksamen.

Eksamensform: 4 timers skriftlig skoleeksamen

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter

Kontinuasjon: Det gis rett til kontinuasjon


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-2604
 • Tidligere år og semester for dette emnet