vår 2021
KJE-1002 Organisk kjemi - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Teoretisk og praktisk. Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram.

Opptakskrav

For opptak fra og med studieåret 2018/2019 gjelder følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk (R1+R2) og i tillegg Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi ( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Krav forkunnskaper: KJE-1001 eller tilsvarende.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

K-130 Organisk kjemi I 10 stp
FAR-1301 Farmasøytisk kjemi 8 stp

Innhold

Organisk kjemi en essensiell del av kjemien, men er også en basis for forståelse av biologi, miljø og medisinske fag. Emnet gir en innføring i sentrale tema i organisk kjemi, og danner grunnlag for videre studier i kjemi og andre fag som krever kjemi.

Følgende tema blir gjennomgått:

 • Elektronstruktur, hybridisering og bindingsforhold i organiske molekyler
 • Kovalente bindinger og elektronegativitet
 • Tegning av organiske molekyler
 • Klassifisering av organiske forbindelser med hensyn på funksjonelle grupper
 • Hovedgruppene av kjemiske reaksjonstyper
 • Karakteristiske reaksjoner for hver funksjonelle gruppe
 • Navnsetting av organiske forbindelser
 • Planlegging av flertrinnssynteser
 • Forståelse av viktige biologisk/medisinske fenomener i en organisk kjemisk kontekst


Anbefalte forkunnskaper

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper i et utvalg relevante emner innen disiplinen organisk kjemi. Dette innebærer at studenten

Kunnskaper og forståelse

 • forstår hvordan hybridisering og elektronstruktur påvirker reaktiviteten til organiske molekyler
 • forstår hvordan elektronegativitet og elektronflyt kan forklare typiske reaksjoner
 • forstår prinsippene for navnsetting av enkle organiske forbindelser
 • har kunnskap om hvilke reaksjoner som behøves for å oppnå en ønsket transformasjon
 • forstår hvordan reaksjonsvalg og reaksjonsrekkefølge bestemmer produktene i flertrinnssynteser

Ferdigheter

 • kan forklare struktur og bindingsforhold for typiske funksjonelle grupper
 • kan vurdere typisk reaktivitet for ulike funksjonelle grupper
 • kan gi en mekanistisk forklaring for sentrale reaksjonstyper
 • kan navnsette enkle organiske molekyler
 • kan foreslå utgangsstoff og reagenser som kan benyttes til å framstille et enkelt målmolekyl
 • kan foreslå reagenser og rekkefølge for å lage et flerfunksjonelt produkt

Kompetanse

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på problemstillinger i kjemi, biokjemi og medisinske fag
 • kan formidle sentrale faglige begrep, teorier, ideer og problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • kan videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Undervisning

Lærerstyrte læringsaktiviteter: 90 t

Eksamen

En 6 timers skriftlig eksamen som teller 100%. Bokstavkarakterer A-E, F - stryk.

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

 • Gjennomført alle obligatoriske aktiviteter i Canvas
 • 50% deltagelse i lærerstyrte læringsaktiviteter

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KJE-1002
 • Tidligere år og semester for dette emnet