vår 2021
LER-1161 Engelsk 1-7: litteratur, kultur, og didaktikk for barnetrinnet - 15 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.- 7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn. Det anbefales gode forkunnskaper i engelsk.


Innhold

Kjernen i emnet er ulike former for tekster fra den engelskspråklige verden beregnet for barn. Herunder regnes både tradisjonelle teksttyper som bildebøker, rim og regler, eventyr og andre typer barnelitteratur og nyere, populærkulturelle teksttyper og sjangre som dataspill, tegneserier og film. Til sammen tjener disse tekstene som utgangspunkt for analytiske og teoretiske tilnærminger til tekst, som innfallsport til forståelse av kultur og historie i den engelskspråklige verden og som praktisk verktøy for begynneropplæring i engelsk i skolen. I emnet inngår også kritisk og kreativ utforsking av ulike digitale verktøy og applikasjoner som kan brukes i tidlig språkopplæring.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten:

 • kjenner til sanger, rim, bildebøker, litteratur og andre kulturelle uttrykk fra den engelskspråklige verden
 • har kunnskap om ulike tekster og deres betydning i en kulturell og historisk kontekst
 • har kunnskap om hvordan ulike typer tekster kan brukes i begynneropplæring i engelsk
 • har kunnskap om grunnleggende elementer i oppbyggingen av tekster i ulike sjangre
 • har kunnskap om sentrale analytiske begreper knytta til tolkning av ulike typer tekster
 • har kunnskap om ordtilfanget og om strukturer i engelsk fra lyd til tekstnivå
 • har kunnskap om vurdering og tilbakemelding
 • kjenner til ulike digitale teknologier som kan brukes i tidlig språkopplæring i engelsk

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke engelsk muntlig og skriftlig sikkert og funksjonelt og tilpasset målgruppen i ulike situasjoner
 • planlegge og lede differensierte læringsaktiviteter som fremmer utviklinga av de grunnleggende ferdighetene
 • bruke underveisvurdering for å veilede elever i utviklingen av ferdigheter på engelsk
 • muntlig og skriftlig diskutere et utvalg av skjønn- og faglitteratur
 • tilrettelegge for undervisning om samfunnsspørsmål og kulturelle tema tilpasset målgruppen

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • kritisk og selvstendig vurdere bruk av digital teknologi i språklæring
 • forstå ulike tekster og deres betydning i en kulturell og historisk kontekst
 • formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpassa elever på 1.-7. trinn
 • reflektere over egen læring og undervisningspraksis
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er engelsk.

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. I tillegg til forelesninger og seminarer vil det legges vekt på at studentene får erfaring med arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, så som lek, drama, musikk og andre kreative og estetiske uttrykk. Gjennom studiet legges det opp til at både faglig kunnskap, språkferdigheter og fagdidaktisk kompetanse utvikles gjennom utprøving i praksis.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • en skriftlig hjemmeoppgave som drøfter en gitt problemstilling knyttet til litterær tekst. Leveres inn to ganger, med obligatorisk veiledning underveis.
 • en kort, egenprodusert video av en undervisningssekvens med fokus på bruk av tekster i begynneropplæring og en tekst med didaktiske betraktninger knyttet til videoen.
 • en kort tekst
 • en muntlig presentasjon i gruppe knyttet til bruk av digital teknologi 
 • 70 % deltakelse på undervisning  

Eksamen består av:

En muntlig eksamen bestående av to deler:

 • En kort, egenprodusert video av en undervisningssekvens
 • En refleksjonssamtale med sensor med utgangspunkt i videoen der studenten trekker inn pensum

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1161