Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

LER-1161 Engelsk 1-7: litteratur, kultur, og didaktikk for barnetrinnet - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.- 7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn. Det anbefales gode forkunnskaper i engelsk.


Innhold

Kjernen i emnet er ulike former for tekster fra den engelskspråklige verden beregnet for barn. Herunder regnes både tradisjonelle teksttyper som bildebøker, rim og regler, eventyr og andre typer barnelitteratur og nyere, populærkulturelle teksttyper og sjangre som dataspill, tegneserier og film. Til sammen tjener disse tekstene som utgangspunkt for analytiske og teoretiske tilnærminger til tekst, som innfallsport til forståelse av kultur og historie i den engelskspråklige verden og som praktisk verktøy for begynneropplæring i engelsk i skolen. I emnet inngår også kritisk og kreativ utforsking av ulike digitale verktøy og applikasjoner som kan brukes i tidlig språkopplæring.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er engelsk.

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. I tillegg til forelesninger og seminarer vil det legges vekt på at studentene får erfaring med arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, så som lek, drama, musikk og andre kreative og estetiske uttrykk. Gjennom studiet legges det opp til at både faglig kunnskap, språkferdigheter og fagdidaktisk kompetanse utvikles gjennom utprøving i praksis.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

En muntlig eksamen bestående av to deler:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


Dato for eksamen

Muntlig 07.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Samling f.aman. Stefan Hans Olof Holander