vår 2021
LER-1311 Naturfag 1-7 - 15 stp

Sist endret: 17.01.2021

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. 


Innhold

Emnet består av disiplinene naturfagdidaktikk, fysikk og kjemi. Elevers begynneropplæring i naturfag vektlegges, hvor blant annet forskerspiremetodikk samt det å øve opp ferdigheter i observasjon av naturfenomener, står sentralt. Et nordområdeperspektiv er integrert i de tema der det er naturlig, og samisk tradisjon er belyst innen utvalgte områder. Didaktiske problemstillinger tas opp sammen med det faglige innholdet i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved praktisk undervisning i naturfag
 • grunnleggende kunnskap om elektriske kretser, magnetisme og nordlys
 • grunnleggende kunnskap i astronomi med vekt på solsystemet og stjerner og stjernehimmel i norsk og samisk tradisjon
 • grunnleggende kunnskap om bølger og lyd.
 • grunnleggende kunnskap om energiformer og energioverføringer.
 • grunnleggende kunnskap om atommodeller, grunnstoffer og periodesystemet.
 • grunnleggende kunnskap om partikkelmodellen.
 • grunnleggende kunnskap om oppbygging og egenskaper til stoffer og kjennskap til noen kjemiske reaksjoner.
 • grunnleggende kunnskap om stoffmengde og støkiometriske beregninger i kjemi.
 • kunnskap om hverdagsforestillinger i naturfag.
 • kunnskap om de grunnleggende ferdighetenes betydning i naturfag, spesielt i lesing, skriving og regning.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre naturfagundervisning i henhold til gjeldende HMS-forskrifter, håndtere enkelt laboratorieutstyr og lage løsninger med gitt konsentrasjon.
 • legge til rette for utforskende undervisning i naturfag på barnetrinnet.
 • vurdere elevenes læring på barnetrinnet i ulike undervisningssituasjoner.
 • integrere de grunnleggende ferdighetene i naturfagundervisningen.

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne ta begrunnede valg for å skape gunstige læringssituasjoner for elevene, blant annet gjennom opplevelser og aktiviteter
 • vise refleksjonsevne omkring planverk og didaktiske aspekter ved det å undervise i naturfag
 • ha et solid grunnlag for å reflektere rundt begynneropplæring i naturfag
 • bruke elevvurdering som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Studentene vil arbeide med faglig teori og med praktiske oppgaver som observasjon i felt, datainnsamling, undersøkelser og eksperimenter på laboratoriet. Digitale verktøy og læringsressurser vil ha en viktig plass i emnet.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Tre godkjente arbeid i forbindelse med forsøk og praktisk aktivitet
 • En flervalgsprøve
 • 70 % deltakelse på undervisning

Eksamen består av:

 • En 4-timers skriftlig skoleeksamen der kandidaten kan bli prøvd i hele pensum. Kandidaten vil bli prøvd i alle disipliner i emnet (kjemi, fysikk og didaktikk) og må få ståkarakter i samtlige disipliner for å bestå eksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1311
 • Undersider