vår 2021
LER-1510 Mat og helse fellesemne - 15 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7.


Innhold

 • Om grunnleggende ferdigheter i faget mat og helse
 • Mat og måltidstradisjoner i forhold til ulike kulturer, høgtider og religioner
 • FoU


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • kulturelt mangfold
 • fagdidaktikk
 • skolemåltidet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • didaktisk planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning, også med tanke på utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • bruke relevante digitale verktøy
 • bruke fagbegreper og anvende forskningsbasert kunnskap
 • bruke vurdering som del av læringsarbeidet og legge til rette for elevenes egenvurdering
 • matfaglig metodisk praktisk arbeid

Kompetanse

Studenten:

 • kan gjennomføre undervisning og læring i faget samt forstå, utvikle og utøve egen profesjonalitet i faget
 • skal ha innsikt i faglige og yrkesetiske problemstillinger


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

 • Pbl - problembasert læring
 • Didaktisk refleksjon
 • Forelesninger
 • Veiledning
 • Studentbasert undervisning
 • Praktisk metodisk matfaglig arbeid

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden

Praksis:

se egen praksisplan


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • Utvikle en prosjektskisse for fou-arbeid på 3000-4000 ord, der observasjon som metode brukes. Arbeidskravet må bestås for å kunne fremstille seg til eksamen.
 • Planlegge og gjennomføre et didaktisk undervisningsopplegg med avsluttende didaktisk refleksjon av undervisningsopplegget. Grunnleggende ferdigheter skal komme til uttrykk i undervisningsopplegget og i den praktiske gjennomføringen. Varighet for den praktiske gjennomføringen er fire undervisningstimer. Tema for undervisningsopplegget skal ligge innenfor området mat og kultur. Undervisningsopplegget utvikles og gjennomføres i grupper med 3 til 4 studenter.

Eksamen består av:

 • Praktisk individuell presentasjon på 30 minutter av arbeidskravets fou-arbeid med medstudenter til stede. Presentasjon kan være praktiske oppgaver.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.Ved karakter F/ ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Kirkenes | Storslett |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1510