vår 2021
ARK-3900 Masteroppgave i arkeologi - 60 stp

Sist endret: 20.04.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergradsprogrammet i arkeologi og er forbeholdt mastergradsstudenter i arkeologi. Det gis undervisning over fire semestre.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad - jfr. opptakskrav for masterprogrammet i arkeologi.

Innhold

Masteroppgaven skal gi ny kunnskap om et emneområde og gi studenten forståelse av hvordan slik kunnskap erverves og formidles gjennom vitenskapelig argumentasjon. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

 • ha grunnleggende kunnskap om den arkeologiske forskningsprosessen; dette omfatter blant annet tematisk og empirisk avgrensning, problemformulering, etablering av teoretisk og metodisk rammeverk, samt analyse og fortolkning
 • kunne reflektere over etiske utfordringer i forskning
 • kunne orientere seg i faglitteraturen med særlig vekt på arkeologisk teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • kunne kritisk vurdere forskningsresultater i egne og andres akademiske tekster.

Ferdigheter

 • ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et arkeologisk materiale, av kulturhistoriske problemstillinger og/eller problemer knyttet til arkeologisk teori og metode.

Kompetanse

 • til selvstendig yrkesutøvelse i sammenhenger der en avansert innsikt i faget er nødvendig
 • for arbeid innen kulturminnevern, museumsvirksomhet og generelt kulturfaglig arbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av veiledning og masterseminar. Seminarene har karakter av en workshop der studenter og faglærer deltar. Presentasjoner fra studenter blir diskutert i plenum. Foruten å være til hjelp i det konkrete arbeidet med de enkelte masteroppgavene, skal seminarene trene opp evnen til å presentere eget arbeid samt i å konstruktivt kunne diskutere andres arbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk deltakelse i masterseminar i 4 semestre. Det er obligatorisk deltakelse på 75% av seminarene i hvert semester.

 • 1. semester: utarbeidelse av en detaljert prosjektbeskrivelse med avklaring av tema, problemstilling og materialvalg. Prosjektbeskrivelsen skal også inneholde en presentasjon av metodisk og teoretisk tilnærming, en disposisjon for oppgaven, samt en fremdriftsplan for de neste 1 1/2 år. Eventuelle behov for feltarbeid skal også presiseres.
 • 2. og 3. semester: presentasjon og innlevering av utkast til kapitler fra oppgaven, minst 3 ganger per semester. Minimum ett kapittel skal ferdigstilles per semester.
 • 4. semester: ferdigstilling av mastergradsoppgaven.

Framleggene diskuteres i plenum på seminarene. Innleveringene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Det er en forutsetning at studenten har tett kontakt med sin primærveileder under hele skriveperioden.

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha avlagt eksamen i alle obligatoriske og valgfrie emner på mastergradsprogrammet i arkeologi.

Eksamen:

Eksamen er todelt:

1) Innlevering av masteroppgaven. Masteroppgaven skal være på 50-70 sider (20 000 ¿ 28 000 ord). En side skal være lik ca.2200 tegn uten mellomrom/2500 tegn inkl. mellomrom.

2) En individuell muntlig eksamen

Endelig karakter settes etter en helhetlig vurdering av oppgaven og den muntlige prestasjonen.

Innleveringsfrister for mastergradsoppgaven er satt til 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Karakterskala: A-E for bestått. F er ikke bestått.

Kontinuasjons­eksamen:

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Eksamensforskrift § 22).


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: ARK-3900
 • Undersider