Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

ALI-1120 Drama - 10 stp

Sist endret: 02.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for  årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 -  enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i dramasjangeren, særlig i den europeiske/vestlige tradisjonen. Dette skjer ved studium av et utvalg hovedverker fra antikken og fram til vår tid og innføring i sentrale analysebegreper.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

  • kjennskap til sentrale trekk ved den vestlige tradisjon innenfor dramatisk diktning
  • kunnskap om de forskjellige sjangere innenfor den dramatiske diktningen
  • kjennskap til sentrale teoridannelser i forhold til dramasjangeren
  • oversikt over litteraturhistoriske epoker

Ferdigheter

Studenten kan:

  • levere selvstendige analyser av dramatekster
  • presentere et resonnement som svarer på gitte problemstillinger innenfor faget
  • gjenkjenne sentrale kjennetrekk ved litteraturhistoriske epoker
  • bruke kontekstuell kunnskap i analysen av den enkelte dramatekst

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer med forberedte studentinnlegg. Undervisningen forutsetter høy grad av studentaktivitet.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

  • En muntlig presentasjon på om lag 15 minutter som skal godkjennes av faglærer, eller levere en skriftlig presentasjon etter avtale med faglærer.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

  • En ukes hjemmeeksamen over oppgitt emne. Besvarelsen skal være på 10-12 sider.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 20.11.2020 innlevering 27.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Arntzen, Even


Professor allmenn litteraturvitenskap
Telefon: +4777644260
Mobil: 90859225 even.arntzen@uit.no