høst 2020
BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp

Sist endret: 27.10.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Innhold

Kurset gir en innføring i organisasjon og organisasjonslære samt ledelsesaspekter.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 Kunnskaper og forståelse:

  • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om hva organisasjoner er og hvordan de fungerer internt og i forhold til sine omgivelser.
  • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om ledelse og ledelsesteorier samt lederens virkemidler i forbindelse med medarbeider og organisasjonsutvikling

 Ferdigheter:

  • Kunne oppdage og definere enkle problemstillinger i organisasjonsteoretisk sammenheng og anvende teorier opp mot disse.
  • Ha innsikt i ulike teorier om ledelse

Kompetanse:

  • Kunne formidle kunnskap om organisasjonsteoretiske emner og ledelsesaspekter
  • ha tilstrekkelig innsikt til å analysere ulike problemstillinger som organisasjoner står overfor, samt å kunne foreslå forbedringer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar

Eksamen

Arbeidskrav:

To obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene skal gjøres i grupper. Krav til størrelse på gruppene fastsettes av faglærer. 

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

4 timers skriftlig skoleeksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%).


Timeplan

Studiepoengreduksjon

SVF-2502 Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
ØS115 Organisasjon 10 stp
F-250 Organisasjonsteori 10 stp
BED-2029F Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
BED-2029NETT Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø | Alta | Harstad | Narvik |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BED-2029