høst 2020
FYS-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + SIVING 

 

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9391 - enkeltemner i ingeniørfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FYS-114 Statistisk fysikk og termodynamikk 10 stp

Innhold

Emnet inneholder blant annet termodynamikkens hovedsetninger, termodynamiske relasjoner, ideell gass, fri energi og kjemisk potensiale. Det legges vekt på termodynamikkens mikroskopiske (statistiske) tolkning. Emnet omfatter også elementer av kvantestatistikk.

Anbefalte forkunnskaper

FYS-1001 Mekanikk, FYS-2017 Sustainable energy, INF-1100 Innføring i programmering

Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan:

 • formulere og anvende de fundamentale fysiske lovene i statistisk fysikk og termodynamikk
 • beskrive grunnleggende egenskaper til gasser, væsker og faste stoffer
 • forstå sammenhengen mellom makroskopiske og mikroskopiske systemer

Ferdigheter - Studenten kan:

 • løse basale fysiske problemer knyttet til termodynamiske systemer
 • forklare og utlede sammenhengen mellom basale termodynamiske størrelser

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • anvende faglig kunnskapsnivå til å ta videregående emner i fysikk
 • arbeide selvstendig med oppgaver og formulere forståelige matematiske løsninger

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 50 timer Øvelser: 30 timer

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %. Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen (§ 22): Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se angitte paragrafer i Forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet for mer informasjon.

Arbeidskrav Tilgang til eksamen krever inntil 4 godkjente obligatoriske oppgaver. Tidligere godkjent arbeidskrav gir tilgang til eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYS-2001
 • Tidligere år og semester for dette emnet