høst 2020
GEO-2012 Geofarer - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

Geofarer er hendelser koblet til geologiske og/eller geofysiske prosesser, som potensielt kan lede til skade på miljø og/eller samfunn. Emnet har som mål å gi en innføring i forskjellige typer geofarer, deres potensielle konsekvenser og hva man kan gjøre for å forebygge naturkatastrofer. Hovedfokus vil være på norske geofarer, men ekstreme hendelser fra andre deler av verden vil dras inn som eksempler der det er formålstjenlig. Emnet skal formidle forståelse for de geologiske og fysiske prosesser som driver geofarer og hvordan samfunnet blir påvirket. Det skal gi innblikk i geotekniske metoder for å håndtere geofarer, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å hindre katastrofale hendelser. Det vil legges vekt på å bygge opp en forståelse for samspillet mellom natur og samfunn, og hvordan dette samspillet kontrollerer de potensielle konsekvenser av en hendelse.

Hovedfokus vil være prosesser bak skred, flom, tsunami, jordskjelv og vulkanutbrudd,  og mulige konsekvenser av disse, samt  metoder for å kvantifisere risiko. I tillegg diskuteres vekselvirkninger mellom forskjellige typer geofarer, forebygging og håndtering av katastrofer samt kvantifisering og håndtering av usikkerheter. Kurset vil inneholde tre komponenter; en teoretisk, en praktisk og en feltbasert del. De teoretiske læringsaktivitetene vil i hovedsak være studentaktive. Videre vil en viktig del av kurset være praktiske undervisningsaktiviteter der studentene selv kan jobbe med forskjellige aspekter av pensum. For å få førstehånds kjennskap til aktuelle geofarer i nærmiljøet vil det gjennomføres en ekskursjon der studentene vil presenteres ulike geofarer (for eksempel flom og skred) samt forskjellige sikringstiltak, og vil få mulighet for selv å identifisere potensielle og tidligere hendelser i felt.


Anbefalte forkunnskaper

GEO-1001 Innføring i geologi

Hva lærer du

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • oversikt over de fysiske og geologiske prosesser bak geofarer som skred, flom, tsunami, jordskjelv og vulkanutbrudd.
 • kunnskap om dannelsen av ulike landformer og avsetninger knyttet til geofarer.
 • kunnskap om å beskrive metoder for å kvantifisere risiko for de enkelte geofarer og faktorer som kontrollerer usikkerheter.
 • Kunnskap om geoteknikk og hvilke sikringstiltak som kan brukes til å redusere risiko knyttet til forskjellige geofarer.
 • forståelse av mulige konsekvenser av geofarer og håndtering av risiko og katastrofale hendelser.
 • viten om mulige vekselvirkninger mellom forskjellige geofarer og deres konsekvenser.

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre enkle kvantitative analyser (f.eks. beregne utløpsbaner for skred, beregne forventet nivå av bakkebevegelse i forbindelse med et jordskjelv).
 • gjenkjenne avsetninger og landformer knyttet til geofarer.
 • presentere og bearbeide data i et Geografisk Informasjons System (GIS).
 • visualisere observasjoner/data/prinsipper om geofarer grafisk.
 • gjenkjenne og diskutere forskjellige tiltak for å redusere risikoen for katastrofale geofare-hendelser.
 • identifisere og kategorisere skredavleiringer og sikringstiltak i felt.

 

Generell kompetanse

Studenten har

 • evne til å anvende et presist fagspråk til å beskrive og diskutere geofarer og deres konsekvenser muntlig og skriftlig.
 • innsikt i å erkjenne, vurdere og kommunisere menneskenes rolle i, vår innvirkning på og konsekvensene av geofarer.
 • evne til å fungere individuelt og i samarbeid, og etisk korrekt sammen med fagfeller.
 • trening i å gjennomføre feltarbeid på ekskursjon i samsvar med IG/UiT sine HMS-retningslinjer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet gis som en serie av studentaktive seminarer og øvelser, kombinert med selvstudium og mappearbeid. Det inngår en ekskursjon i emnet.

Eksamen

Emnet bedømmes med mappevurdering som dekker:

-10 quizzer, gjennomført i begynnelsen av hver undervisningsøkt (20%).

-poster (gruppeprosjekt) (25%).

-risiko-kommunikasjonsprosjekt (gruppeprosjekt) (25%).

-semesteroppgave (individuell) (30%).

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Det gis ikke kontinuasjonsadgang for

studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

-godkjent feltdagbok.

-gjennomført og godkjent 10 quiz-oppgaver i forbindelse med undervisningen.

-gjennomført og godkjent tre mappe-oppgaver: en poster, grupperapport og en individuell skriftlig tekst.

-gjennomført og godkjent to GIS-oppgaver i forbindelse med undervisningen.

-innlevert refleksjonsnotat.

-godkjent sikkerhetsopplæring innen ekskursjonen, herunder bruk av sikkerhetsutstyr (hjelm, refleksvest etc.) og bruk av geologisk utstyr i felt (hammer, lupe, spade etc.).

-godkjent ekskursjon.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: GEO-2012
 • Tidligere år og semester for dette emnet