høst 2020
KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 

Emnetype

Teoretisk.

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram. Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 og R2 og enten Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Anbefalte forkunnskaper: KJE-1002 eller tilsvarende. KJE-1001 er sterkt anbefalt.

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

K-120 Uorganisk kjemi 10 stp

Innhold

Kurset gir en problembasert introduksjon til elementær uorganisk kjemi. Følgende tema blir gjennomgått:

 • Enkel bindingsteori: kvalitativ molekylærorbitalbeskrivelse av diatomiske og triatomiske molekyler.
 • Molekylær symmetri (punktgrupper).
 • Kvalitativ krystallfeltteori og elementær ligandfeltteori (inkludert p-donor og -akseptor ligander).
 • Kort introduksjon til reaktivitet av transisjonsmetallforbindelser.
 • Deskriptiv kjemi av s- og p-blokk elementene.
 • Kort diskusjon av metallorganisk og biouorganisk kjemi.


Hva lærer du

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper i et utvalg relevante emner innen disiplinen uorganisk kjemi. Dette innebærer at studenten

Kunnskaper og forståelse

 • har en forståelse av enkel bindingsteori (kvalitativ molekylærorbitalteori) og molekylær symmetri
 • kan gi en enkel beskrivelse av elektronstruktur av transisjonsmetallkomplekser med hjelp av krystallfeltteori
 • er kjent med de viktigste fakta ang. s- og p-blokk elementene
 • kan forklare reaksjonskjemien til hovedgruppene (dvs. s og p-blokkene) via mekanismer
 • har en enkelt oversikt over matnyttigheten til ulike elementer og viktige forbindelser

 

Ferdigheter

 • kan bestemme og begrunne punktgrupper til molekyler, ioner og transisjonsmetallkomplekser
 • kan klassifisere transisjonsmetallkomplekser som høy- eller lav-spinn ved hjelp av kristallfeltteori
 • kan forutsi produktene til de enkleste reaksjoner som involverer hovedgruppene
 • kan begrunne de fleste vanlige reaksjoner som involverer hovedgruppene via mekanismer (piltrekking)

 

Kompetanse

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på problemstillinger i kjemi, geologi, biologi og medisinske fag
 • kan formidle sentrale faglige begrep, teorier, ideer og problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • kan formidle uorganisk kjemi gjennom bruk av hverdagslige eksempler
 • kan videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-/eksamensspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Undervisning

Studiet er lagt opp med problembaserte forelesninger (30 t) og seminarer (20 t). Emnet er undervist gjennom et problembasert opplegg. Studentene forbereder seg i forhold til tema som blir gjennomgått og hvor forelesningstimene blir benyttet til å a) gjennomgå konsepter (20%) og b) hjelpe studentene til å beherske disse konseptene gjennom omfattende oppgave-/problemløsning (80%). Seminarene er utelukkende oppgaveløsning, hvor oppgaver forskjellig fra de i forelesningstimene blir presentert.

Emnet er i stor grad problembasert slik at deltagelse på forelesninger og seminarer er av stor betydning.


Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 t) som teller 100%. Bokstavkarakterer A-E, F - stryk. 

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

 • Oppmøte på minst 75% av forelesninger og seminarer
 • Godkjente hjemmeoppgaver

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KJE-1004
 • Tidligere år og semester for dette emnet