høst 2020
SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten:
•bestått samisk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller
•vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert som første- eller andrespråk

Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Innhold

Emnet legger vekt på følgende tre hovedområder:

Lytting

Muntlig kommunikasjon

Tekstforståelse

Temaer vi arbeider med i emnet:

 • fritid
 • sport
 • nordsamiske dialekter
 • samiske områder/natur


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • kan viktige dialektord
 • kjenner til forskjellene på hoveddialektene i nordsamisk
 • kjenner til samisk bosetting i nord
 • kan sentrale naturbenevninger

Ferdigheter

Studenten:

 • forstår enkle tekster skrevet for nybegynnere
 • kan uttrykke seg muntlig i generelle temaer som omfatter dagliglivet, men også mer spesifikke temaer som framkommer i pensum
 • forstår muntlig tale om dagligdagse tema
 • kan følge tråden i stadig mer krevende muntlige framstillinger
 • høre forskjell på og forstå ulike nordsamiske dialekter


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er samisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, gruppeundervisning, øvelser og gruppearbeid blant annet på språklab. Studentene må arbeide regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med lytting og lesing av tekst, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • tre obligatoriske innleveringer som må være godkjent av faglærer

De obligatoriske oppgavene skal være godkjent minimum 3 uker før eksamen.

Eksamen består av :

 • en muntlig eksamen på ca. 20 minutter

Eksamen blir bedømt med karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. A er beste karakter.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-1034
 • Tidligere år og semester for dette emnet