Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet legger vekt på følgende tre hovedområder:

Lytting

Muntlig kommunikasjon

Tekstforståelse

Temaer vi arbeider med i emnet:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten:
•bestått samisk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller
•vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert som første- eller andrespråk

Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

Ferdigheter

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er samisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, gruppeundervisning, øvelser og gruppearbeid blant annet på språklab. Studentene må arbeide regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med lytting og lesing av tekst, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

De obligatoriske oppgavene skal være godkjent minimum 3 uker før eksamen.

Eksamen består av :

Eksamen blir bedømt med karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. A er beste karakter.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.