høst 2020
SIK-1501 Beredskapslogistikk - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIB1002 Organisasjon, ledelse og logistikk 10 stp
BIB1002 Beredskapslogistikk 10 stp

Innhold

Grunnleggende organisasjonsteori (effektiv samhandling). Grunnleggende logistikk, inklusiv effektivitet i logistikkprosesser og humanitær logistikk/logistikk i unntakstilstand. Logistikk i beredskapsarbeid i nordområdene, med vekt på det internasjonale perspektivet og samhandling mellom ulike organisasjoner. Det legges opp litteratur for videre studier.

Hva lærer du

Kandidaten skal etter å ha gjennomgått dette emnet kunne demonstrere sitt læringsutbytte på følgende måter:

Kunnskap og forståelse:

Kunnskap og forståelse om logistikk og hvordan kommersielle, offentlige og frivillige organisasjoner samarbeider i internasjonalt beredskapsarbeid på logistikkområdet.

Ferdigheter:

Kunne anvende kunnskap om logistikk og internorganisatorisk samarbeid og kunne reflektere kritisk over egen praksis.

Kompetanse:

Kunne formidle kunnskap om samarbeid i internasjonalt beredskapsarbeid på logistikkområdet og være i stand til å analysere, bedømme og diskutere et slikt samarbeid i en faglig sammenheng. Være i stand til på egen hånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, supplerende nettundervisning, gjesteforelesninger, virksomhetspresentasjoner og obligatoriske arbeidskrav.

Eksamen

Arbeidskrav: To obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen: Individuell skriftlig 4-timers skoleeksamen. Eksamensbesvarelsene gis karakter A - E, F - stryk.

Eksamen gjennomføres normalt ved Norges brannskole på Fjelldal.

Det arrangeres kontinuasjons-/utsatt eksamen  for studenter som ikke har bestått eller har hatt gyldig fravær ved siste ordinære eksamen. 

Kontinuasjons-/utsatt eksamen gjennomføres normalt i Harstad.


  • Om emnet
  • Studiested: Harstad | Fjelldal |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SIK-1501
  • Tidligere år og semester for dette emnet