Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

SIK-1501 Beredskapslogistikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BIB1002 Beredskapslogistikk 10 stp

Innhold

Grunnleggende organisasjonsteori (effektiv samhandling). Grunnleggende logistikk, inklusiv effektivitet i logistikkprosesser og humanitær logistikk/logistikk i unntakstilstand. Logistikk i beredskapsarbeid i nordområdene, med vekt på det internasjonale perspektivet og samhandling mellom ulike organisasjoner. Det legges opp litteratur for videre studier.

Hva lærer du

Kandidaten skal etter å ha gjennomgått dette emnet kunne demonstrere sitt læringsutbytte på følgende måter:

Kunnskap og forståelse:

Kunnskap og forståelse om logistikk og hvordan kommersielle, offentlige og frivillige organisasjoner samarbeider i internasjonalt beredskapsarbeid på logistikkområdet.

Ferdigheter:

Kunne anvende kunnskap om logistikk og internorganisatorisk samarbeid og kunne reflektere kritisk over egen praksis.

Kompetanse:

Kunne formidle kunnskap om samarbeid i internasjonalt beredskapsarbeid på logistikkområdet og være i stand til å analysere, bedømme og diskutere et slikt samarbeid i en faglig sammenheng. Være i stand til på egen hånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, supplerende nettundervisning, gjesteforelesninger, virksomhetspresentasjoner og obligatoriske arbeidskrav.

Eksamen

Arbeidskrav: To obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen: Individuell skriftlig 4-timers skoleeksamen. Eksamensbesvarelsene gis karakter A - E, F - stryk.

Eksamen gjennomføres normalt ved Norges brannskole på Fjelldal.

Det arrangeres kontinuasjons-/utsatt eksamen  for studenter som ikke har bestått eller har hatt gyldig fravær ved siste ordinære eksamen. 

Kontinuasjons-/utsatt eksamen gjennomføres normalt i Harstad.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 18.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.