Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

ALI-1111 Episk diktning fra ca 1800 til i dag - 10 stp

Sist endret: 06.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur - studieretning allmenn litteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Episk diktning fra ca. 1800 til i dag. Omfatter verker fra de viktigste nasjonallitteraturene (hovedsakelig russisk, fransk, engelsk/amerikansk og nordisk). Det er en forutsetning at studentene har gode leseferdigheter i engelsk. De fleste vil finne det nyttig med leseferdighet i minst to fremmedspråk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

  • forståelse av de litteraturhistoriske epoker og disses utvikling etter 1800
  • kunnskap om verdenslitteraturen episke former etter 1800, særlig den europeiske/vestlige

Ferdigheter

Studenten kan:

  • utrede innhold og utvikling av de forskjellige litteraturhistoriske epoker etter 1800
  • gi selvstendige analyser av de forskjellige pensumromanene

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende tre arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

  • En muntlig presentasjon på ca. 10 minutter.
  • Et skriftlig arbeid på 4 sider.
  • Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, Ikomp. Kursbevis må legges fram. I dette arbeidskravet inngår en innføring i akademisk skriving.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.

Eksamen består av:

  •  En 6-timers skoleeksamen i slutten av semesteret.

Eksamensspråk er norsk. Ingen hjelpemiddel er tillatt.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F / «ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 24.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Arntzen, Even


Professor allmenn litteraturvitenskap
Telefon: +4777644260
Mobil: 90859225 even.arntzen@uit.no