vår 2020
FSK-2010 Oppdrettsteknologi - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember for enekltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat og havbruk, samt i akvamedisinprogrammet. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MTE-2003 Oppdrettsteknologi 10 stp

Innhold

Kurset gir en innføring i teknisk oppbygging av land- og sjøbaserte oppdrettsanlegg, med hovedvekt på teknologi som brukes i norsk lakseoppdrett. Et viktig element i kurset er beskrivelse av virkemåten til tekniske komponenter i oppdrettsanlegg. Dette blir satt i sammenheng med oppdrettsorganismenes miljøkrav, myndighetskrav, arbeidsmiljø og økonomi.

Hva lærer du

Etter fullført og bestått kurs skal studentene:

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

 • skal ha kunnskap om oppbygging, omfang og struktur i norsk oppdrettsnæring
 • skal kjenne til teknologisk utvikling av næringen og hvilken betydning teknologien har for lokalisering, produksjon, velferd og miljø 
 • har kunnskap om teknisk oppbygging, drift og vannbehandling i norske oppdrettsanlegg
 • forstår formål, funksjon og virkemåte til de tekniske komponentene i landbaserte anlegg
 • skal kjenne til rør-, pumpe- og bassenghydraulikk og kunne gjøre enkle beregninger
 • skal kjenne til oppbygging av energianlegg, og redegjøre for funksjonsprinsippene til  varmevekslere og varmepumper
 • kan redegjøre for logistikkoppbygging av vannbehandling i landbaserte anlegg
 • skal kunne evaluere den tekniske oppbyggingen av landbaserte i forhold til teknisk funksjonalitet og oppdrettsorganismenes miljøkrav
 • skal ha forståelse for hvordan ulike anleggskonsept (gjennomstrømming, intensiv oksygentilsetting, resirkulering) kan påvirke vannkvaliteten og oppdrettsorganismenes helse og velferd
 • skal ha kunnskap om konstruksjon, forankring, sertifisering, drift og rømmingssikring av flytende matfiskanlegg i sjøen og hvordan dette ivaretas gjennom «Nytek-forskriften» (NS 9415).
 • skal ha kunnskap om lokalisering av flytende matfiskanlegg ut fra sentrale miljøparametere, og hvordan miljøovervåkning i «MOM-forskriften» (NS 9410) styrer drift og produksjon (MTB) på lokalitetene
 • kunne delta i diskusjon om status og utvikling på dette feltet med faglig begrunnede argumenter

Ferdigheter: Kandidaten

 • har en teoretisk og praktisk innsikt og forståelse for norsk oppdrettsnærings teknologiske oppbygging setter rammevilkår for god dyrevelferd, og en miljømessig og økonomisk bærekraftig produksjon
 • har praktiske ferdigheter i å måle, evaluere og gi råd om kritiske vannkvaliteter i vannkontrollerte oppdrettsanlegg

Kompetanse: Kandidaten skal

 • kunne formidle kunnskap om teknologi, dyrevelferd, produksjon og miljø
 • kunne bidra med råd om teknisk funksjonalitet og oppdrettsorganismenes miljøkrav
 • kunne bidra med råd om tekniske tiltak som bidrar til å redusere miljøvirkninger av havbruk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, lab og seminar. Prosjektoppgave.

Eksamen

Prosjektoppgave (teller 40 %) og avsluttende 4 t skriftlig eksamen (teller 60 %). Karakterskala: A-F, hvor F er stryk.

Arbeidskrav: Laboratoriejournal (minimum 2 av 3) må være godkjent for å kunne framstilles til eksamen.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen må begge deler av eksamen avlegges på nytt. Kontinuasjonseksamen består av en prosjektoppgave med ny problemstilling og en skriftlig skoleeksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-2010
 • Tidligere år og semester for dette emnet