Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FSK-2010 Oppdrettsteknologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat og havbruk, samt i akvamedisinprogrammet. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MTE-2003 Oppdrettsteknologi 10 stp

Innhold

Kurset gir en innføring i teknisk oppbygging av land- og sjøbaserte oppdrettsanlegg, med hovedvekt på teknologi som brukes i norsk lakseoppdrett. Et viktig element i kurset er beskrivelse av virkemåten til tekniske komponenter i oppdrettsanlegg. Dette blir satt i sammenheng med oppdrettsorganismenes miljøkrav, myndighetskrav, arbeidsmiljø og økonomi.

Søknadsfrist

1. desember for enekltemner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter fullført og bestått kurs skal studentene:

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

Ferdigheter: Kandidaten

Kompetanse: Kandidaten skal


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, lab og seminar. Prosjektoppgave.

Eksamen

Prosjektoppgave (teller 40 %) og avsluttende 4 t skriftlig eksamen (teller 60 %). Karakterskala: A-F, hvor F er stryk.

Arbeidskrav: Laboratoriejournal (minimum 2 av 3) må være godkjent for å kunne framstilles til eksamen.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen må begge deler av eksamen avlegges på nytt. Kontinuasjonseksamen består av en prosjektoppgave med ny problemstilling og en skriftlig skoleeksamen.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 02.06.2020;Oppgave utlevering 22.04.2020 innlevering 06.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.