vår 2020
PFF-3001 Praksis år 4 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13

Innhold

Praksisopplæringen i denne perioden søker å videreutvikle studentens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor undervisning, arbeidsmåter, vurdering, og tilpassa opplæring.

I denne perioden skal studentene gjennomføre og dokumentere et FoU arbeid med vekt på aksjonslæring og aksjonsforskning som strategi. Der det ligger til rette for det kan dette inngå som en del av skolens FoU aktivitet.

I tillegg skal studentene få kjennskap til skolens organisatoriske og kulturelle rammer og skolens samarbeid med foreldre og støtteinstanser.

Profesjonsetiske problemstillinger vil også inngå.


Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Kandidaten har

 • inngående, erfaringsbasert kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer
 • erfaringsbasert kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter og om lærerarbeidet på organisasjonsnivå
 • kunnskap om skolen som institusjon og ledelse av skolen
 • kunnskap om skolens samarbeid med foreldre og andre støtteinstanser
 • kunnskap om lærerens ansvar for håndtering av profesjonsetiske utfordringer
 • erfaringsbasert kunnskap om aksjonslæring og aksjonsforskning som strategi for skoleutvikling
 • kunnskap om praksisskolens FoU virksomhet

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • være tydelig klasseleder og lede læringsarbeid tilpasset ulike elever, samt kunne justere arbeidsmåtene underveis
 • begrunne og anvende et bredt utvalg arbeidsmetoder
 • begrunne ulike vurderingsformer og vurderingskriterier og bruke disse aktivt i veiledning og samhandling med elevene
 • kan vurdere om eleven har tilstrekkelig utbytte av opplæringen
 • samarbeide med praksislærere, andre lærere og ledelsen om undervisningen og delta aktivt i profesjonsfellesskapet
 • bygge relasjoner til elever og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Kompetanse

Kandidaten kan

 • planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere eget lærerarbeid på en selvstendig måte i samsvar med skolens læreplaner, lov- og verdigrunnlag med særlig vekt på variasjon og tilpasning
 • utforme og gjennomføre eget FoU arbeid
 • bygge gode relasjoner og kan kommunisere godt med elever og kolleger


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 8 uker- 40 dager i vårsemesteret. Praksis gjennomføres til vanlig som enepraksis.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

 • aktiv deltakelse på all praksis og møtt alle krav i praksisen
 • 90 % oppmøte i praksis
 • fulgt lærernes normale arbeidsdag og deltatt på relevante møter og læreraktiviteter
 • utarbeidet planer for undervisningsøkter som grunnlag for løpende veiledning
 • levert planleggingsdokument før praksisbesøk fra universitetslærer
 • gjennomført et aksjonslæringsprosjekt inkludert datainnsamling

 

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærere fra profesjonsfag i utdanningen.

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett - nytt forsøk på å bestå praksis. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.

Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått i praksis, må studenten slutte på utdanninga.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: PFF-3001
 • Tidligere år og semester for dette emnet