høst 2019

AUT-2006 Elektronikk - 10 stp

Sist endret: 03.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag

Innhold

 • Grunnbegreper, lover og teoremer
 • Signaler, forsterkning av signaler og frekvensrespons
 • Operasjonsforsterkeren og tilbakekobling
 • Halvledere, dioder, bipolare transistorer, felteffekttransistorer
 • Transistorkretser, forsterkerkretser med forspenningsnettverk, ekvivalentkretser og småsignalanalyse
 • Boolsk algebra, logiske porter og funksjoner
 • Logiske kretser, aritmetiske kretser, kodere/dekodere, A/D og D/A omformere
 • Bruk av dataprogrammer for kretsskjema, simulering og utlegging
 • Bygging av enkle elektroniske kretser

Anbefalte forkunnskaper

AUT-1002 Ellære og måleteknikk

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

 •  Har grunnleggende kunnskaper innenfor analog og digital elektronikk.
 •  Har dybdekunnskap innenfor kjerneområdene, kretsanalyse, samt utvalgte områder innen analog og digital elektronikk.

Ferdigheter:

 •  Kan arbeide i relevante laboratorier og behersker målemetoder, feilsøking og bruk av relevante instrumenter og programvarer.
 •  Kan anvende matematiske kunnskaper for analytiske beregninger og vurderinger
 •  Kan bruke dataverktøy for design, analyse og utlegg.
 • Kan designe og analysere enkle elektroniske kretser manuelt og ved simuleringer, samt bygge slike kretser.

Generell kompetanse:

 •  Har god forståelse av relevante definisjoner og begreper, og anvendelse av teori og metoder
 • Kan kommunisere med andre om elektronikk og relaterte emner.
 • Har et godt grunnlag for videre emner i automasjonsstudiet og eventuelt videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • 48 t Forelesninger, 12 t regneøvinger, simuleringer,
 • 15 t laboratoriearbeid

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen

 •  4 av 5 obligatoriske øvinger
 •  Godkjent deltakelse i 4 av 5 laboratorieøvinger inkl. godkjente laboratorierapporter

Eksamensform:

5 timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

 •  Kalkulator uten innlagt tekst.
 • Valgfri formelsamling, f.eks. Teknisk formelsamling med tabeller. Gyldendal forlag. (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen.)
 • 3 A4-sider med håndskrevne notater.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 28.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

AS207 Elektronikk 10 stp
AUT-1004 El-lære og Elektronikk 10 stp
AUT-2501 Elektronikk 10 stp