Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

BED-2040NETT Ledelsesteori og personalledelse - 10 stp

Sist endret: 11.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Alta | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nett- og desentraliserte enkeltemner

Innhold

Ledelsesteori (5 studiepoeng):

 • Trekk- og stilteorier om ledelse
 • Situasjonsbestemte ledelsesteorier
 • Samspillsteorier
 • Ledelse som beslutningsprosess
 • Rolleorienterte ledelsesteorier
 • Kenningtradisjonen
 • Transformasjonsledelse
 • Superledelse og selvledelse

Personalledelse (5 studiepoeng):

 • Strategisk ledelse av menneskelige ressurser
 • Personalpolitikk
 • Personalplanlegging
 • Rekruttering
 • Belønning
 • Karriereplanlegging
 • Kompetanseutvikling
 • Læringsmiljø
 • Internasjonal personalledelse

Hva lærer du

Kunnskap: Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale ledelsesteorier og god oversikt over de mest sentrale elementene i fagfeltet personalledelse.

 

Ferdigheter: Være i stand til å foreta reflekterte valg av egen lederstil ut fra situasjonsmessige forhold, eller tilpasse situasjonsmessige forhold til egen lederstil. Kandidaten skal i samarbeid med andre være i stand til å initiere eller videreutvikle ulike systemer for optimal bruk av organisasjonens menneskelige ressurser.

 

Generell kompetanse: Ser betydningen av faglig og personlig utvikling av både seg selv, sine medarbeidere og videreutvikling av personalledelsessystemene. Kan utveksle synspunkter, erfaringer og informasjon med både interne og eksterne aktører og slik bidra til læring og fornying i organisasjonen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen, ingen hjelpemidler. Karakterskala A-E, med F som stryk. For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent semesteroppgave i grupper (det gis begrenset veiledning og skriftlig tilbakemelding).

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.). Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles kun ved campus (Alta, Tromsø, Harstad, Narvik).

Eksamensdato

Skriftlig Storslett 21.11.2019
Skriftlig Oslo 21.11.2019
Skriftlig Finnsnes 21.11.2019
Skriftlig 21.11.2019
Skriftlig Vadsø
21.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2040F Ledelsesteori og personalledelse 10 stp