høst 2019
IGR1611 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er teoretisk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1655 Bygningslære / tegning/ DAK 5 stp
TEK-1110 Ingeniørfaglig arbeidsmetode 10 stp
TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 5 stp
TEK-1506 Teknisk tegning/DAK 5 stp

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

 • Prosjektstyring
 • Skriftlig presentasjonsteknikk
 • Teknologihistorie og teknologitrender
 • Miljø og samfunn
 • Informasjonssøk og generell forskningsmetode.
 • Konstruksjon og modellering med AutoCAD. Sammenstilling, 2D- og 3D-presentasjon.
 • Bruk av aktuelle tegningsstandarder.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studentene skal tilegne seg kunnskap innenfor grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Studentene skal tilegne seg kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både historisk og fremtidsrettet perspektiv.
 • Studentene skal tilegne seg kjennskap til vitenskapelig arbeidsmetode og basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.
 • Studentene skal tilegne seg inngående kunnskap om hvordan modeller i et moderne 3D konstruksjonsverktøy er bygd opp.
 • Studentene skal tilegne seg kunnskap om på hvilken måte produksjonskrav og designkrav påvirker hvordan modellene bygges opp.
 • Studentene skal tilegne seg kunnskap om grunnleggende 2D tegneregler, snitt og relevante standarder for byggetegninger.

Ferdigheter:

 • Studentene skal tilegne seg ferdigheter til å kunne identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Studentene skal tilegne seg ferdigheter til å kunne kommunisere sitt fagområde og bidra i tverrfaglig samarbeid og i samfunnsdebatt.
 • Studentene skal tilegne seg ferdigheter til å kunne anvende prinsipper for hensiktsmessig oppbygging av parter og sammenstillinger.
 • Studentene skal tilegne seg ferdigheter til å kunne anvende moderne 3D konstruksjonsverktøy til å bygge opp modeller ved bruk av parter og sammenstillinger.
 • Studentene skal tilegne seg ferdigheter til å kunne produsere 2D tegninger i henhold til gjeldende regler.
 • Studentene skal tilegne seg ferdigheter til å kunne endre og modifisere parter, sammenstillinger og tegninger.

Generell kompetanse:

 • Studentene skal tilegne seg kompetanse innenfor organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre.
 • Studentene skal tilegne seg kompetanse innenfor igangsette mindre prosjekter og gjennom ledelse av dem ivareta menneskelige, faglige, økonomiske, etiske og samfunnsmessige hensyn.
 • Studentene skal tilegne seg kompetanse innenfor bevissthet om miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Studentene skal tilegne seg kompetanse innenfor hvordan han/hun kan formidle sine kunnskaper og erfaringer til andre.
 • Studentene skal tilegne seg kompetanse innenfor forståelse for betydningen av kulturell kompetanse.
 • Studentene skal tilegne seg kompetanse innenfor dataprogrammer som benyttes i planlegging og i byggeprosessen, som kart, terrengmodeller, vegplanlegging og bygningsinformasjonssystemer.
 • Studentene skal tilegne seg kompetanse innenfor eksport og import av data mellom andre hensiktsmessige dataprogrammer som benyttes i plan- og bygningsloven.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger, prosjekt i grupper og rapportskriving.

Emnet underviser kun på norsk. Ved behov vil enkelte faguttrykk formidles på engelsk.


Eksamen

Arbeidskrav:

Godkjent problemstilling og framdriftsplan for prosjektarbeidet. I tillegg er alle enkeltstudenter ansvarlig for at deres gruppe får godkjent ett av de andre arbeidskravene knyttet til prosjektarbeid. Disse arbeidskravene fordeles i gruppa ved semesterstart.

Alle studenter skal innen 1.oktober legge ut dokumentasjon på at de har fullført nett-kurset iKomp knyttet til kildebruk og kildehenvisninger.

Arbeidskravene må være godkjent for at studentene skal få levere prosjektoppgave.

Eksamen og vurdering:

Prosjektarbeid som munner ut i skriftlig arbeid/tegninger/rapport.

Prosjektarbeid som munner ut i skriftlig arbeid/tegninger/rapport.

Studentene skal gjennomføre prosjektet og skrive prosjektrapport som gruppearbeid, unntaksvis kan det åpnes for at studenter kan levere individuelle arbeider.

Studentene skal i rapporten gi en enkel fremstilling av metoden som er brukt, samt dokumentere de informasjonssøk de har gjort i prosjektet gjennom litteraturlister og kildehenvisninger i løpende tekst.

Prosjektets problemstilling og innhold må være relatert til studentens programområde sett i et samfunnsperspektiv og et historisk perspektiv, og skal godkjennes av emneansvarlig i dialog med faglærer fra programområdet.

Ved levering av prosjektarbeid skal studentene gjennom ulike former for prosjektformalia (samarbeidsavtale, framdriftsplan, prosjektlogg og lignende) dokumentere hvordan prosjektstyringen ble gjennomført i gruppa. Slike formalia legges ved rapporten.

Det skriftlige prosjektarbeidet skal ha et engelsk sammendrag på om lag en (1) side.

Det skal også legges ved en PowerPoint-presentasjon av arbeidet.

Individuelt arbeid innenfor Software - AutoCAD (Retningslinjer for oppgaven gis ved studiestart).

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §37 - Gjennomsnittskarakter.

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av to (2) hjemmeeksamener. Hjemmeeksamen 1 (prosjektrapport) kan gjennomføres i gruppe (1-3 studenter) og hjemmeeksamen 2 gjennomføres individuell (AutoCAD). Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

Det gis én vurdering (karakter) for hver enkelt hjemmeeksamen. Begge må bestås for å få bestått i emnet.

Ved fastsetting av den endelige karakteren i faget, teller gruppeeksamen 50 % og den individuelle eksamen (AutoCad) 50 %. Begge delene må ha ståkarakter for at studenten skal kunne få ståkarakter i emnet.

Gruppeeksamen vurderes av emneansvarlig, mens den individuelle eksamen vurderes av AutoCAD-ansvarlig.

Ekstern sensor vurderer et utvalg av besvarelser.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §37 -Gjennomsnittskarakter.

Kontinuasjons­eksamen:

Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.

Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.

Studenter som har strøket på en av de to eksamenselementene prosjektarbeid eller AutoCAD kan levere nytt arbeid i vårsemesteret.

Studenten trenger kun å levere nytt arbeid i den delen som ikke er bestått.


Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IGR1611
 • Tidligere år og semester for dette emnet