Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

IGR1611 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Emnetype

Emnet er teoretisk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

TEK-1506 Teknisk tegning/DAK 5 stp

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger, prosjekt i grupper og rapportskriving.

Emnet underviser kun på norsk. Ved behov vil enkelte faguttrykk formidles på engelsk.


Eksamen

Arbeidskrav:

Godkjent problemstilling og framdriftsplan for prosjektarbeidet. I tillegg er alle enkeltstudenter ansvarlig for at deres gruppe får godkjent ett av de andre arbeidskravene knyttet til prosjektarbeid. Disse arbeidskravene fordeles i gruppa ved semesterstart.

Alle studenter skal innen 1.oktober legge ut dokumentasjon på at de har fullført nett-kurset iKomp knyttet til kildebruk og kildehenvisninger.

Arbeidskravene må være godkjent for at studentene skal få levere prosjektoppgave.

Eksamen og vurdering:

Prosjektarbeid som munner ut i skriftlig arbeid/tegninger/rapport.

Prosjektarbeid som munner ut i skriftlig arbeid/tegninger/rapport.

Studentene skal gjennomføre prosjektet og skrive prosjektrapport som gruppearbeid, unntaksvis kan det åpnes for at studenter kan levere individuelle arbeider.

Studentene skal i rapporten gi en enkel fremstilling av metoden som er brukt, samt dokumentere de informasjonssøk de har gjort i prosjektet gjennom litteraturlister og kildehenvisninger i løpende tekst.

Prosjektets problemstilling og innhold må være relatert til studentens programområde sett i et samfunnsperspektiv og et historisk perspektiv, og skal godkjennes av emneansvarlig i dialog med faglærer fra programområdet.

Ved levering av prosjektarbeid skal studentene gjennom ulike former for prosjektformalia (samarbeidsavtale, framdriftsplan, prosjektlogg og lignende) dokumentere hvordan prosjektstyringen ble gjennomført i gruppa. Slike formalia legges ved rapporten.

Det skriftlige prosjektarbeidet skal ha et engelsk sammendrag på om lag en (1) side.

Det skal også legges ved en PowerPoint-presentasjon av arbeidet.

Individuelt arbeid innenfor Software - AutoCAD (Retningslinjer for oppgaven gis ved studiestart).

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §37 - Gjennomsnittskarakter.

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av to (2) hjemmeeksamener. Hjemmeeksamen 1 (prosjektrapport) kan gjennomføres i gruppe (1-3 studenter) og hjemmeeksamen 2 gjennomføres individuell (AutoCAD). Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

Det gis én vurdering (karakter) for hver enkelt hjemmeeksamen. Begge må bestås for å få bestått i emnet.

Ved fastsetting av den endelige karakteren i faget, teller gruppeeksamen 50 % og den individuelle eksamen (AutoCad) 50 %. Begge delene må ha ståkarakter for at studenten skal kunne få ståkarakter i emnet.

Gruppeeksamen vurderes av emneansvarlig, mens den individuelle eksamen vurderes av AutoCAD-ansvarlig.

Ekstern sensor vurderer et utvalg av besvarelser.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §37 -Gjennomsnittskarakter.

Kontinuasjons­eksamen:

Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.

Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.

Studenter som har strøket på en av de to eksamenselementene prosjektarbeid eller AutoCAD kan levere nytt arbeid i vårsemesteret.

Studenten trenger kun å levere nytt arbeid i den delen som ikke er bestått.


Dato for eksamen

Prosjektrapport i gruppe innlevering 03.12.2019;Individuell hjemmeeksamen AutoCAD innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.