høst 2019
IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2 - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Forkunnskapskrav: Bestått emnene Matematikk 1, Matematikk 2 og Fysikk (IGR1603)

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, IGR1603 Fysikk/Kjemieller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1601 Matematikk 2, IGR1603 Fysikk/Kjemi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1613 Matematikk 3 5 stp
TEK-2800 Matematikk 3 5 stp
TEK-2801 Fysikk 2 5 stp

Innhold

Matematikk 3

 • Parametriserte kurver
 • Flater i rommet.
 • Kartesiske-, sylinder- og kulekoordinater.
 • Kurveintegral, dobbel- og trippelintegral.
 • Vektorfelt. Fluks, Curl og divergens.
 • Greens teorem, Divergensteoremet og Stokes teorem.

Fysikk 2

 • Gravitasjon.
 • Rotasjonsbevegelser.
 • Svingninger og bølger.
 • Termodynamikk.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Matematikk 3

Kunnskaper og forståelse:

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon,
 • Funksjoner av flere variable og vektoranalyse

Ferdigheter:

 • Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
 • Kandidaten kan manipulere symboler og formler.
 • Kandidaten kan resonnere matematisk.
 • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.
 • Kandidaten har god regneferdighet.
 • Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger.
 • Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner.

Kompetanse:

 • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Fysikk 2

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i fysikk som andre emner kan bygge videre på.

Ferdigheter:

 • Kandidaten har et relevant symbol- og begrepsapparat.
 • Kandidaten kan manipulere symboler og formler.
 • Kandidaten kan resonnere ved bruk av fysiske lover.
 • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.
 • Kandidaten kan vurdere resultater fra beregninger.

Kompetanse:

 • Kandidaten har forståelse for fysikk som kan gi grunnlag for livslang læring


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Eksamen

Arbeidskrav:

To av tre innleveringer Fysikk 2 og i Matematikk 3 må være godkjent. For å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av besvarelsen må være rett.

Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Eksamen og vurdering:

Avsluttende 3-timers skriftlig eksamen, i hvert delemne.

Vekting i sluttkarakter for emnet: Matematikk 3 og Fysikk 2 teller 50 % hver i IGR1613

Vurderingsuttrykk: A-F. A er best, F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

 • Godkjent kalkulator med tomt minne (i henhold til liste over godkjente/ikke godkjente kalkulatorer - oppgis ved studiestart)
 • Haugans formelsamling.                                                         

Både vurdering fra delemne Matematikk 3 og delemne Fysikk 2 må ha stå karakter for å få karakter i emnet. Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.


Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IGR1613
 • Tidligere år og semester for dette emnet