høst 2019
ITE1855 Statikk, dynamikk og konstruksjonslære - 10 stp

Søknadsfrist

1.juni

Emnetype

Emnet er teoretisk.

Emnet kan tas av enkeltemnestudenter.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Matematikk 1 må være bestått for å få adgang til emnet.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet statikk skal Studenten lære å;

 • Beregne respons av statisk bestemte fagverk ved hjelp av ulike metoder
 • Beregne forskyvning av statisk bestemte fagverk
 • Beregne respons av statisk ubestemte fagverk (statisk ytre og indre ubeststemt)
 • Beregne forskyvning av statisk ubestemte fagverk
 • Beregne statisk bestemte bjelker og rammer
 • Beregne deformasjoner (forskyvning og rotasjon) av bjelker og rammer
 • Beregne respons av statisk ubestemte bjelker og rammer
 • Beregne deformasjoner (forskyvning og rotasjon) av ubestemte bjelker og rammer
 • Beregne respons ved temperaturbelastning på bjelker og rammer

Innenfor temaet dynamikk skal Studenten lære;

 • Om kinetikk
 • Om kinematikk
 • Om svingningsteori
 • Om stive legemers bevegelse, arbeid og energi, støt

Innenfor temaet konstruksjonslære skal Studenten lære;

 • Om bæresystemers oppbygging og virkemåter (konstruksjonselementer)
 • Om lastvirkning og pålitelighet (dimensjoneringskriterier)
 • Om laster på bygninger, introduksjon til NS-EN 1991
 • Om avstivning og stabilitet av byggverk
 • Om de ulike konstruksjonsmaterialer: stål, tre og betong
 • Om de viktigste bruksområder for disse konstruksjonsmaterialene
 • Å prosjektere dekker, bjelker og søyler i betong, stål og trevirke


Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studenten skal tilegne seg kunnskap innenfor konstruksjonsteknikk, konstruksjonslære og beregningsmetoder.
 • Studenten skal tilegne seg kunnskap innenfor beregning av statisk ubestemte konstruksjoner.
 • Studenten skal lære å bestemme statiske systemer for ulike konstruksjoner og kunne beregne responsen av lastvirkning på disse.
 • Studenten skal introduksjon til dynamiske beregningsmetoder og tilegne seg kunnskap innenfor ulike dynamiske systemer.
 • Studenten skal tilegne seg kunnskap om bygningskonstruksjoners oppbygging og virkemåte, samt få innføring i de ulike konstruksjonsmaterialer og typisk bruk av disse.
 • Studenten skal også få innføring i dimensjoneringsprinsipper og enkel dimensjonering av konstruksjoner i ulike materialer

Ferdigheter:

 • Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor hvordan en reell konstruksjon skal analyseres gjennom å etablere en modell og deretter hvilken matematisk metode som er best egnet.

Kompetanse:

 • Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne utføre manuelle beregninger av lastvirkning på ulike konstruksjoner og vurdere andres beregninger.
 • Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor statikk, dynamikk og konstruksjonsteknikk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger.


Eksamen

Arbeidskrav

Det er ingen obligatoriske arbeidskrav i emnet.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT- Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av en tre (3) timers skriftlig eksamen, som utgjør 50%, og en mappe, som utgjør 50%. Eksamen og mappene er individuelle. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet»§ 20 - Fusk.

Den 3 timers eksamen skal gjennomføres uten generelle skriftlige hjelpemidler, men godkjent formelsamling tillates.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Alle delemnene må være bestått for å oppnå karakter i faget.

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» § 37 - Gjennomsnittskarakter.

Kontinuasjons­eksamen

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT- Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1855
 • Tidligere år og semester for dette emnet