Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ITE1855 Statikk, dynamikk og konstruksjonslære - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Emnetype

Emnet er teoretisk.

Emnet kan tas av enkeltemnestudenter.


Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet statikk skal Studenten lære å;

Innenfor temaet dynamikk skal Studenten lære;

Innenfor temaet konstruksjonslære skal Studenten lære;


Søknadsfrist

1.juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Matematikk 1 må være bestått for å få adgang til emnet.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger.


Eksamen

Arbeidskrav

Det er ingen obligatoriske arbeidskrav i emnet.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT- Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av en tre (3) timers skriftlig eksamen, som utgjør 50%, og en mappe, som utgjør 50%. Eksamen og mappene er individuelle. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet»§ 20 - Fusk.

Den 3 timers eksamen skal gjennomføres uten generelle skriftlige hjelpemidler, men godkjent formelsamling tillates.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Alle delemnene må være bestått for å oppnå karakter i faget.

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» § 37 - Gjennomsnittskarakter.

Kontinuasjons­eksamen


Dato for eksamen

Skriftlig 16.12.2019;Statikk, dynamikk og konstruksjonslære - mappe innlevering 28.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.