høst 2019
ITE1897 Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BYG-2807 Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger 10 stp

Innhold

- Gjennomgang av typiske betongskader

- Metoder for vurdering av tilstand til betong- og stålkonstruksjoner

- Metoder for reparasjon av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger

- HMS - helse, miljø og sikkerhet

- Kvalitetssikring

- Utførelsesteknologi og praksis for bestandige betongkonstruksjoner

- HMS-forskrifter


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Gi grunnleggende innføring i hovedtemaer innenfor rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger. Grunnleggende kunnskaper om årsaker og mekanismer ved skader og nedbryting av betong- og stålkonstruksjoner, samt kunnskaper om undersøkelsesmetoder, planlegging og beskrivelse av reparasjoner, og reparasjonsmetoder.

Ferdigheter:

Grunnleggende forståelse av planlegging og utførelse av rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 3-4 konsentrerte forelesningsuker (totalt inntil 70 undervisningstimer) med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten i CANVAS.


Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk prosjektoppgave med karakter. Deles i 3 deler, hvor det settes karakter på den samlede besvarelsen.

De 3 deloppgavene i prosjektoppgaven har ulike frister, det settes karakter etter at alle 3 er levert inn.

Prosjektoppgaven vil være et case-studie og inneholde hele rehabiliteringsprosessen fra planlegging av tilstandsanalysen til utarbeidet plan for rehabiliteringsprosjektet.

Eksamen og vurdering:

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT-Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Denne tildeles ved eksamen og prosjektinnlevering.

Emnet består av en 3 timers skriftlig eksamen, som utgjør 50 % og prosjektoppgaven utgjør 50 %.

Eksamen og prosjektoppgaven er individuelle. Vurderingen utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT-Norges Arktiske Universitet».

3 timers eksamen gjennomføres uten skriftlige hjelpemidler. Godkjent kalkulator tillatt.

Det gis en samlet vurdering (karakter) for prosjektoppgaven og eksamen til slutt.

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universtitet»

Kontinuasjons­eksamen

  • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
  • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.
  • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ITE1897
  • Tidligere år og semester for dette emnet