Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

ITE1897 Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Innhold

- Gjennomgang av typiske betongskader

- Metoder for vurdering av tilstand til betong- og stålkonstruksjoner

- Metoder for reparasjon av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger

- HMS - helse, miljø og sikkerhet

- Kvalitetssikring

- Utførelsesteknologi og praksis for bestandige betongkonstruksjoner

- HMS-forskrifter

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Gi grunnleggende innføring i hovedtemaer innenfor rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger. Grunnleggende kunnskaper om årsaker og mekanismer ved skader og nedbryting av betong- og stålkonstruksjoner, samt kunnskaper om undersøkelsesmetoder, planlegging og beskrivelse av reparasjoner, og reparasjonsmetoder.

Ferdigheter:

Grunnleggende forståelse av planlegging og utførelse av rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 3-4 konsentrerte forelesningsuker (totalt inntil 70 undervisningstimer) med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten i CANVAS.

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk prosjektoppgave med karakter. Deles i 3 deler, hvor det settes karakter på den samlede besvarelsen.

De 3 deloppgavene i prosjektoppgaven har ulike frister, det settes karakter etter at alle 3 er levert inn.

Prosjektoppgaven vil være et case-studie og inneholde hele rehabiliteringsprosessen fra planlegging av tilstandsanalysen til utarbeidet plan for rehabiliteringsprosjektet.

Eksamen og vurdering:

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT-Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Denne tildeles ved eksamen og prosjektinnlevering.

Emnet består av en 3 timers skriftlig eksamen, som utgjør 50 % og prosjektoppgaven utgjør 50 %.

Eksamen og prosjektoppgaven er individuelle. Vurderingen utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT-Norges Arktiske Universitet».

3 timers eksamen gjennomføres uten skriftlige hjelpemidler. Godkjent kalkulator tillatt.

Det gis en samlet vurdering (karakter) for prosjektoppgaven og eksamen til slutt.

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universtitet»

Kontinuasjons­eksamen

  • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
  • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.
  • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 29.11.2019
Prosjektoppgave innlevering 31.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BYG-2807 Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger 10 stp