Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ITE1897 Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

- Gjennomgang av typiske betongskader

- Metoder for vurdering av tilstand til betong- og stålkonstruksjoner

- Metoder for reparasjon av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger

- HMS - helse, miljø og sikkerhet

- Kvalitetssikring

- Utførelsesteknologi og praksis for bestandige betongkonstruksjoner

- HMS-forskrifter


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Gi grunnleggende innføring i hovedtemaer innenfor rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger. Grunnleggende kunnskaper om årsaker og mekanismer ved skader og nedbryting av betong- og stålkonstruksjoner, samt kunnskaper om undersøkelsesmetoder, planlegging og beskrivelse av reparasjoner, og reparasjonsmetoder.

Ferdigheter:

Grunnleggende forståelse av planlegging og utførelse av rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 3-4 konsentrerte forelesningsuker (totalt inntil 70 undervisningstimer) med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten i CANVAS.


Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk prosjektoppgave med karakter. Deles i 3 deler, hvor det settes karakter på den samlede besvarelsen.

De 3 deloppgavene i prosjektoppgaven har ulike frister, det settes karakter etter at alle 3 er levert inn.

Prosjektoppgaven vil være et case-studie og inneholde hele rehabiliteringsprosessen fra planlegging av tilstandsanalysen til utarbeidet plan for rehabiliteringsprosjektet.

Eksamen og vurdering:

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT-Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Denne tildeles ved eksamen og prosjektinnlevering.

Emnet består av en 3 timers skriftlig eksamen, som utgjør 50 % og prosjektoppgaven utgjør 50 %.

Eksamen og prosjektoppgaven er individuelle. Vurderingen utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT-Norges Arktiske Universitet».

3 timers eksamen gjennomføres uten skriftlige hjelpemidler. Godkjent kalkulator tillatt.

Det gis en samlet vurdering (karakter) for prosjektoppgaven og eksamen til slutt.

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universtitet»

Kontinuasjons­eksamen


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 29.11.2019;Prosjektoppgave innlevering 31.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BYG-2807 Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning overing. Boy-Arne Buyle
Bård Arntsen
prof. Björn Täljsten