Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

ITE1902 Vegplanlegging og vegteknologi - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er teoretisk. Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav: For å gjennomføre emnet må ITE 1861 Veg- og VA-teknikk eller tilsvarende kompetanse være godkjent.

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet vegplanlegging skal Studenten lære om;

 • Grunnlag for vegbygging, konsekvensanalyse, vegadministrasjon og lovverk
 • Linjeføring
 • Vegen i landskapet
 • Linjekonstruksjon
 • Vegkryss
 • Gang- og sykkelveger
 • Grunnerverv
 • Grunnundersøkelser
 • Vegrekkverk
 • Vegtunneler

Innenfor temaet vegteknologi skal Studenten lære om;

 • Underbygning og vegskråninger, inkl. fyllinger og vegskråninger
 • Grøfter og stikkrenner/rør
 • Vegfundament, inkl. overbygning og frostsikring
 • Vegdekker
 • Tunneler
 • Kvalitetssikring
 • Anbudsbeskrivelser
 • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Anbefalte forkunnskaper

ITE1861 Veg- og VA-teknikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal tilegne seg kunnskap i hovedelementene innenfor vegplanlegging med fokus på

 • a. Linjeføring
 • b. Linjekonstruksjon
 • c. Vegkryss
 • d. Vegtunnel

ii. Studenten skal tilegne seg kunnskap i hovedelementene innenfor vegteknologi med fokus på

 • e. Fyllinger og grunnforsterkning
 • f. Stikkrenner
 • g. Vegfundament
 • h. Overbygning
 • i. Vegdekker
 • j. Tunnel                             

Ferdigheter:

iii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor prosjektering og planlegging for bygging av veger.

Kompetanse:

iv. Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne utføre prosjektering og planlegge veginfrastruktur og vurdere andres prosjektering og planlegging.

v. Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor prosjektering og planlegging av veginfrastruktur.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil åtte (8) undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten på UiT's gjeldende plattform.

Eksamen

Arbeidskrav

 • Ti (10) Obligatoriske skriftlige øvinger gis i emnet
 • Alle Obligatoriske øvinger skal være godkjent seinest tre (3) uker før eksamen.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av en fem (5) timers skriftlig eksamen. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

Den fem (5) timers skriftlige eksamen skal gjennomføres med alle generelle skriftlige hjelpemidler og godkjent kalkulator.

Ekstern sensor vurderer 100% av besvarelsene.

Kontinuasjons­eksamen

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 12.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan