vår 2020
BED-2044NETT Prosjektoppgave i prosjektledelse - 10 stp

Sist endret: 04.09.2020

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. For å ta dette emnet må man tilhøre programmet "Prosjektledelse, nettbasert".

Studiepoengreduksjon

BED-2044F Prosjektoppgave i prosjektledelse 10 stp

Innhold

I dette emnet skal studentene vise at de er i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter som er opparbeidet i fagene BED-2042NETT (Prosjektstyring) og BED-2043NETT (Prosjektledelse) til å skrive en akademisk oppgave som analyserer et reelt avsluttet prosjekt. Dette skal bidra til å dyktiggjøre studentene i å lede prosjekter og til å arbeide i prosjektteam i privat og offentlig virksomhet. Oppgaven skal skrives i grupper med 3-5 studenter.

Målgruppe og opptakskrav:

Emnet retter seg mot personer som arbeider eller ønsker å arbeide i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. 

Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse, men forutsetter at man er deltager i programmet "Prosjektledelse, nettbasert".

Emnet har oppstart på høsten og innlevering av prosjektoppgaven på våren.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal etter å ha gjennomført emnet:

 • ha kjennskap til begreper og metoder som brukes i akademisk oppgaveskriving
 • ha kunnskap om forholdet mellom problemstilling og metodisk valg ved oppgaveskriving
 • ha kjennskap til grunnleggende datainnsamlingsmetoder og analyser
 • ha kunnskap om fagetiske prinsipper knyttet til oppgaveskriving og innsamling av empiri

Ferdigheter:

Studenten skal etter å ha gjennomført emnet:

 • kunne reflektere over og formulere konkrete problemstillinger knyttet til prosjektfaglige tema
 • kunne gjennomføre enkle datainnsamlinger og analyser
 • kunne foreta vitenskapelige vurderinger av gjennomførte prosjekter
 • kunne presentere analyser av prosjekter på en vitenskapelig måte

 Generell kompetanse:

 • Studenten skal etter å ha gjennomført emnet:
 • være i stand til å arbeide i team for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektrelaterte arbeidsoppgaver i tråd med fagetiske krav og retningslinjer.
 • kunne anvende sin kunnskap i prosjektstyring og -ledelse til å utforme og vurdere prosjektfaglige problemstillinger
 • være i stand til å formidle og drøfte prosjektfaglig stoff på en vitenskapelig måte som kan bidra til utvikling av god praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er i sin helhet nettbasert, men det vil være en frivillig oppstartstartsamling i Alta samtidig med oppstart av andre nettstudier (Se studieplan for nettbasert studiet i prosjektledelse). Studentene har selv ansvaret for å melde seg opp som studenter i faget i høstsemesteret via studentweb...

Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc og internett. Veiledning og gruppesamarbeid vil foregå via nett. Emnet bygges rundt studentenes eget arbeid med vurdering av et valgt prosjekt fra virkeligheten. Prosjektet bør være avsluttet eller i sluttfasen. Den enkelte student har ansvar for å finne et egnet prosjekt og få tillatelse til å vurdere det. Oppgaven skal skrives i grupper med 3-5 studenter. Det er en fordel at studentene gjør et søk etter mulige prosjekter som kan egne seg for vurdering og tar med seg idéer om dette til oppstartsamlingen.


Eksamen

Prosjektoppgaven (innlevering) i grupper á 3-5 deltakere, teller 100% av karakter. Karakterskala A-E, med F som stryk. Prosjektoppgavens tema skal være fra et konkret gjennomført prosjekt. Det skal gjøres en vurdering/analyse av et eksisterende prosjekt, ut fra et tematisk område som behandles innenfor emnene BED-2042NETT og BED-2043NETT (planlegging, organisering, ledelse, rapportering etc.) Tematisk område avklares med veileder. Prosjektoppgaven skal ha et omfang på 20 - 25 sider + vedlegg.

For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent to obligatoriske arbeidskrav (innleveringer). Arbeidskravene må gjøres i grupper med 3-5 deltakere. Arbeidskravene leveres til oppgitte frister.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2044NETT