høst 2019
REL-1000 Innføring i religionsvitenskap - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgradsprogram i religionsvitenskap og teologi, og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Passer som støtteemne for andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Emnet gir en innføring i utvalgte religioner sine myter, historier, institusjoner, ritual og teologiske system, samt i det religionsvitenskapelige studiet av disse. Sentrale religionsvitenskapelige begrep, kildekritiske spørsmål og historisk-kritisk metode står i fokus. I tillegg er det lagt vekt på analyse og skriving av akademiske tekster.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • utvalgte religioners myter, historier, institusjoner, ritual og teologiske system
 • sentrale begrep og problemstillinger knytt til studiet av religioner
 • religionsvitenskapen sin fagtradisjon og egenart
 • grunnleggende forståelse for hvordan kilder og informasjon blir brukt i akademiske tekster
 • grunnleggende forståelse for krav til akademiske tekster.  

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere fagstoff og trekke egne slutninger
 • nytte relevante resultat fra forsking innen faget
 • skrive en argumenterende tekst basert på kjennskap til faget sitt innhold og egenart
 • ta imot og gi saklig respons på faglige tekster.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av 20 timer forelesning og 16 timer seminar. Seminarene er knyttet til lesing og skriving av akademiske tekster. Det forutsettes aktiv deltakelse på forelesning og seminar. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper. 

Undervisningen, som gis i løpet av semesteret, er en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskravet er knyttet til seminar i innføring av tekstanalyse og skriving av akademiske tekster, og består av et skriftlig arbeid på 4-5 sider (ca. 2000-2500 ord). Studenter som har bestått  Ex.fac. (eller tilsvarende emne som inneholder tekstanalyse og skriving av akademisk tekster) og studenter som tidligere har fullført en grad kan søke om fritak fra arbeidskravet innen 13. september til studiekonsulenten for religionsvitenskap og teologi.

Eksamen består av: 4-timers skriftlig skoleeksamen og en muntlig eksamen. Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Wiseflow. Du bes gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Wiseflow. Den muntlige eksamen virker justerende på oppgavens karakter.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REL-1000
 • Tidligere år og semester for dette emnet