Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

REL-1000 Innføring i religionsvitenskap - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgradsprogram i religionsvitenskap og teologi, og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Passer som støtteemne for andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i utvalgte religioner sine myter, historier, institusjoner, ritual og teologiske system, samt i det religionsvitenskapelige studiet av disse. Sentrale religionsvitenskapelige begrep, kildekritiske spørsmål og historisk-kritisk metode står i fokus. I tillegg er det lagt vekt på analyse og skriving av akademiske tekster.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av 20 timer forelesning og 16 timer seminar. Seminarene er knyttet til lesing og skriving av akademiske tekster. Det forutsettes aktiv deltakelse på forelesning og seminar. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper. 

Undervisningen, som gis i løpet av semesteret, er en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskravet er knyttet til seminar i innføring av tekstanalyse og skriving av akademiske tekster, og består av et skriftlig arbeid på 4-5 sider (ca. 2000-2500 ord). Studenter som har bestått  Ex.fac. (eller tilsvarende emne som inneholder tekstanalyse og skriving av akademisk tekster) og studenter som tidligere har fullført en grad kan søke om fritak fra arbeidskravet innen 13. september til studiekonsulenten for religionsvitenskap og teologi.

Eksamen består av: 4-timers skriftlig skoleeksamen og en muntlig eksamen. Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Wiseflow. Du bes gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Wiseflow. Den muntlige eksamen virker justerende på oppgavens karakter.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 02.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.