vår 2019
ITE1857 Bygningsteknikk og materiallære - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav

 • For å gjennomføre emnet må IGR 1603 Fysikk / Kjemi være godkjent.
 • For å gjennomføre emnet må IGR 1600 Matematikk I være godkjent.
 • For å gjennomføre emnet må ITE 1853 Innføring i Byggfag være godkjent.

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi, ITE1853 Grunnleggende byggfag

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1656 Husbygging 5 stp
BYG-2603 Bygningsteknikk og materiallære 10 stp

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet bygningsmaterialer skal Studenten lære om;

 • Viktige miljøfaktorer
 • Nedbrytning
 • Ulike materialgrupper
 • Anvendelsesområder

Innenfor temaet betong skal Studenten lære om;

 • Grunnleggende egenskaper til sement, tilslag, vann, tilsetningsstoffer og armering.
 • Mekaniske egenskaper, termiske egenskaper, blanding, utstøping.
 • Herdeteknologi og etterbehandling.
 • Klassifisering.
 • Betongprøving.

Innenfor temaet trevirke skal Studenten lære om;

 • Grunnleggende kunnskap om treets oppbygging.
 • Fukt-dimensjonsforandring.
 • Varmefordeling.
 • Varmefluks.
 • Varmekonduktivitet (Termisk egenskaper)
 • Fukt-bevegelsen.
 • Fasthet (mekaniske egenskaper).

Innenfor temaet aluminium - stål skal Studenten lære om;

 • Materialenes karakteristiske egenskaper (strekkfasthet og flytegrense, hardhet, sprøhet og duktilitet, siging, bruddtyper).
 • Materialprøving (strekk, bøying, andre tester, destruktive og ikke-destruktive, korrosjon).

Innenfor temaet byggeteknikk skal Studenten lære om;

 • Planlegging og brukerkrav.
 • Inneklima.
 • Bygningsfysikk: klima, varme/isolasjon, fukt, lyd og brann.
 • Materialer og komponenter. De enkelte bygningsdeler, oppbygging og sammenføyning.
 • Byggeforskriftene m/veiledning.
 • Kort om spesielle komponenter og tekniske installasjoner i bygg.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om materialegenskaper for vanligste vanlige konstruksjonsmaterialer i bygg- og anleggsektoren.
 • Studenten skal forstå de vesentlige egenskapene til de ulike materialgruppene basert på mekaniske hovedtrekk, termiske egenskaper, viktige nedbrytningsmekanismer, samt at de skal kjenne til normativ klassifisering og standardisering.
 • Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om generell byggeteknikk.

Ferdigheter:

 • Studenten skal erverve ferdigheter innenfor materialegenskaper til de vanligste bygningsmaterialene
 • Studenten skal erverve en oversikt over de viktigste momenter i forbindelse med byggeteknikk, samt gjeldende standarder regelverk.

Kompetanse:

 • Studenten skal forstå bygningers oppbygging og virkemåte i forhold til ytre og indre klimapåkjenninger, menneskets brukerkrav og gjeldende byggeforskrifter.
 • Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor byggeteknikk og materiallære.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert vårsemesteret. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 8 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter.

Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak. Øvinger, laboratorieoppgaver og selvstudium.


Eksamen

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Obligatoriske arbeidskrav

Materiallære: 2 skriftlige, en i betong og en i tre/stål. Begge må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Laboratorieøvelser.

Bygningsteknikk: Det gis 3 øvingsoppgaver, hvorav 2 må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

5 timers skriftlig eksamen gir grunnlag for evaluering. Karakter A-F, der F er ikke bestått. 

Kontinasjons­eksamen

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 -Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Pensum

 • Sintef-Byggforsk: TREHUS, håndbok 5.
 • Byggeforskriftene m/veiledning
 • Magne Maage: Betong, Regelverk, teknologi og utførelse, Byggenæringens forslag AS
 • Gjerp, Opsahl, Smeplass: Grunnleggende betonglære (Byggenæringens forlag).

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1857
 • Tidligere år og semester for dette emnet