vår 2019
ITE1864 Gruvedrift og Mineralressurser - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember  

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniører.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag og 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert 

 Anbefalte forkunnskapskrav: ITE1853 Grunnleggende byggfag


Innhold

Emnet innledes med en innføring om mineraler og bergarter, deretter følger de to hovedmodulene Mineralske ressurser og Gruvedrift.

Mineralogi og petrografi:

Grunnleggende innføring om mineraler og bergarter - hovedgrupper og de enkelte typer (vanlig forekommende, viktige i ressurssammenheng). Egenskaper og karakteristiske kjennetegn. Identifisering i håndstykke.

Mineralske ressurser (anvendt ressursgeologi):

De ulike typene mineralressurser - hovedgruppene metalliske forekomster, industrimineraler, naturstein, byggeråstoffer og kull, undergrupper og de enkelte typer. Karakteristika, egenskaper, bruksområder, kvalitetskrav og marked for de forskjellige typene mineralressurser.

Mineralressursene og bergverksindustrien i Norge. Viktige forekomster, produksjon, anvendelser, markedsforhold.

Håndstykkeidentifikasjon av typiske/viktige typer mineralske råstoff i Norge (hovedfokus nordnorske). Lab.testing materialegenskaper pukk.

Prospektering og undersøkelser. Lete- og undersøkelsesmetoder, og forskjeller for ulike mineralressurstyper.

Gruvedrift - mineralutvinning under jord og i dagen:

Terminologi. Dagbruddsdrift. Brytningsmetoder ved underjordsdrift. Faktorer ved valg av brytningsmetode. Åpningsdrifter for underjordsbryting - sjakter, stigorter og annen infrastruktur. Arbeidsoperasjoner for uttak og produksjon. Brytningsmetoder i naturstein.

HMS ved mineralutvinning.

Sentrale deler av minerallovgivningen vedr. rettigheter til forekomster og krav og tillatelser ifm. utvinning av mineralske ressurser.

Befaringer - bergverksdrift i praksis.


Anbefalte forkunnskaper

ITE1853 Grunnleggende byggfag

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Ha basiskunnskaper i mineralogi og petrografi

- Ha kunnskap om de ulike typene mineralressurser; deres egenart / viktigste egenskaper, bruksområder, kvalitetskrav og markedsforhold.

- Kjenne til viktige forekomster av mineralressurser i Norge og hovedtrekk ved norsk bergverksindustri

- Ha grunnleggende kunnskap om lete- og undersøkelsesmetoder og forskjeller ved prospektering etter ulike mineralressurstyper

- Ha kunnskaper om gruvedrift under og over jord, med forståelse av ulike brytningsmetoder og åpningsdrifter, brytning av naturstein, arbeids-/enhetsoperasjoner, HMS-forhold, og valg av brytningsmetode ut fra forekomstgeometri, bergmekaniske, geologiske og andre kriterier.

- Ha grunnleggende kunnskap om de mest sentrale deler av regelverket når det gjelder å skaffe rettigheter til forekomster av mineralressurser, krav og tillatelser ifm. utvinning av slike, og arbeidsmiljø/HMS.

- Kjenne til terminologien i fagområdet

Ferdigheter:

- Kunne anvende tilegnede kunnskaper til å løse grunnleggende problemstillinger innenfor gruvedrift og anvendt ressursgeologi og begrunne sine valg.

- Kunne gjenkjenne og identifisere vanlige mineraler og bergarter, hovedgruppene og undergrupper av mineralske ressurser, og typiske/viktige enkelttyper av norske mineralressurser.

- Kunne utføre laboratorieforsøk for testing av mekaniske egenskaper for pukk og vurdere mineralråstoffets egnethet til vegformål.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret med gjennomsnittlig 6 timer pr. uke. Normalt antall undervisningstimer pr. uke er 6 timer, men enkelte uker kan timeantallet bli justert opp eller ned.

Eventuelle nettstudenter kan følge forelesningene via nettet - direkte eller i opptak, men møte opp for praktiske/lab.-øvinger, steinprøve, og ekskursjoner.

Emnet undervises gjennom forelesninger, veiledning i forbindelse med øvinger/lab.øvinger, og gruvebefaringer. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom ekskursjoner, teoretiske og praktiske/laboratorie-øvinger, steinprøve og selvstudium.


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Obligatorisk gjennomføring av praktiske/laboratorie-øvinger - identifikasjon av mineraler, bergarter og mineralressurser (3 øvinger a 1,5 t), og testing av mekaniske egenskaper for pukk (1 øving, ½ dag).
 • Praktisk prøve i identifikasjon av mineraler, bergarter og mineralressurser, som må være bestått for adgang til eksamen.
 • Ekskursjoner til bergverk av total varighet ca. 1 uke.
 • Innlevering av inntil 3 skriftlige øvingsoppgaver og 1 laboratorierapport
 • Obligatoriske arbeidskrav/innleveringer må være godkjent senest 1 uke før eksamen.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Eksamens- og vurderingsform: 5 timers skriftlig eksamen.

Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt, kalkulator uten internett tilgang er tillatt.

Vurderingsuttrykk: Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonsadgang:

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen, jfr. forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Pensum

Kompendier i gruvedrift og mineralressurser, utdelt litteratur, forelesningsnotater, øvinger (teoretiske og praktiske). Pensumliste stein-identifisering.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1864
 • Tidligere år og semester for dette emnet