Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

ITE1864 Gruvedrift og Mineralressurser - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet innledes med en innføring om mineraler og bergarter, deretter følger de to hovedmodulene Mineralske ressurser og Gruvedrift.

Mineralogi og petrografi:

Grunnleggende innføring om mineraler og bergarter - hovedgrupper og de enkelte typer (vanlig forekommende, viktige i ressurssammenheng). Egenskaper og karakteristiske kjennetegn. Identifisering i håndstykke.

Mineralske ressurser (anvendt ressursgeologi):

De ulike typene mineralressurser - hovedgruppene metalliske forekomster, industrimineraler, naturstein, byggeråstoffer og kull, undergrupper og de enkelte typer. Karakteristika, egenskaper, bruksområder, kvalitetskrav og marked for de forskjellige typene mineralressurser.

Mineralressursene og bergverksindustrien i Norge. Viktige forekomster, produksjon, anvendelser, markedsforhold.

Håndstykkeidentifikasjon av typiske/viktige typer mineralske råstoff i Norge (hovedfokus nordnorske). Lab.testing materialegenskaper pukk.

Prospektering og undersøkelser. Lete- og undersøkelsesmetoder, og forskjeller for ulike mineralressurstyper.

Gruvedrift - mineralutvinning under jord og i dagen:

Terminologi. Dagbruddsdrift. Brytningsmetoder ved underjordsdrift. Faktorer ved valg av brytningsmetode. Åpningsdrifter for underjordsbryting - sjakter, stigorter og annen infrastruktur. Arbeidsoperasjoner for uttak og produksjon. Brytningsmetoder i naturstein.

HMS ved mineralutvinning.

Sentrale deler av minerallovgivningen vedr. rettigheter til forekomster og krav og tillatelser ifm. utvinning av mineralske ressurser.

Befaringer - bergverksdrift i praksis.


Søknadsfrist

1. desember  

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniører.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag og 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert 

 Anbefalte forkunnskapskrav: ITE1853 Grunnleggende byggfag


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Ha basiskunnskaper i mineralogi og petrografi

- Ha kunnskap om de ulike typene mineralressurser; deres egenart / viktigste egenskaper, bruksområder, kvalitetskrav og markedsforhold.

- Kjenne til viktige forekomster av mineralressurser i Norge og hovedtrekk ved norsk bergverksindustri

- Ha grunnleggende kunnskap om lete- og undersøkelsesmetoder og forskjeller ved prospektering etter ulike mineralressurstyper

- Ha kunnskaper om gruvedrift under og over jord, med forståelse av ulike brytningsmetoder og åpningsdrifter, brytning av naturstein, arbeids-/enhetsoperasjoner, HMS-forhold, og valg av brytningsmetode ut fra forekomstgeometri, bergmekaniske, geologiske og andre kriterier.

- Ha grunnleggende kunnskap om de mest sentrale deler av regelverket når det gjelder å skaffe rettigheter til forekomster av mineralressurser, krav og tillatelser ifm. utvinning av slike, og arbeidsmiljø/HMS.

- Kjenne til terminologien i fagområdet

Ferdigheter:

- Kunne anvende tilegnede kunnskaper til å løse grunnleggende problemstillinger innenfor gruvedrift og anvendt ressursgeologi og begrunne sine valg.

- Kunne gjenkjenne og identifisere vanlige mineraler og bergarter, hovedgruppene og undergrupper av mineralske ressurser, og typiske/viktige enkelttyper av norske mineralressurser.

- Kunne utføre laboratorieforsøk for testing av mekaniske egenskaper for pukk og vurdere mineralråstoffets egnethet til vegformål.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret med gjennomsnittlig 6 timer pr. uke. Normalt antall undervisningstimer pr. uke er 6 timer, men enkelte uker kan timeantallet bli justert opp eller ned.

Eventuelle nettstudenter kan følge forelesningene via nettet - direkte eller i opptak, men møte opp for praktiske/lab.-øvinger, steinprøve, og ekskursjoner.

Emnet undervises gjennom forelesninger, veiledning i forbindelse med øvinger/lab.øvinger, og gruvebefaringer. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom ekskursjoner, teoretiske og praktiske/laboratorie-øvinger, steinprøve og selvstudium.


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Eksamens- og vurderingsform: 5 timers skriftlig eksamen.

Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt, kalkulator uten internett tilgang er tillatt.

Vurderingsuttrykk: Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonsadgang:


Dato for eksamen

Gruvedrift 04.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Kompendier i gruvedrift og mineralressurser, utdelt litteratur, forelesningsnotater, øvinger (teoretiske og praktiske). Pensumliste stein-identifisering.