høst 2018

ITE1854 Ingeniørgeologi og geoteknikk - 10 stp

Sist endret: 10.12.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor ingeniør, byggretningene.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper

ITE1852 - Mekanikk og Fluidmekanikk, eller tilsvarende.

Innhold

Geologi (ca. 25 %). Tektoniske prosesser, geologisk historikk. Elementær innføring i mineraler og bergarter, dannelsesmåter, identifisering, egenskaper. Kvartærgeologi. Mineraler, berg og løsmasser i et ressursperspektiv. Kartlegging og databaser.

Ingeniørgeologi (ca. 15%). Fjellstrukturer.  Strøk og fall. Spenninger i fjell. Svelling. Skjæringer og bergrom. Vann i fjell. Bergmekaniske utfordringer for stabilitets- og frostsikring.

Geoteknikk (ca. 60 %). Klassifisering og identifisering av masser, spenninger og spenningsendring i jord, setningsberegninger, skjærstyrke, jordtrykk, stabilitet av naturlige skråninger og skjæringer, bæreevne og fundamentering samt vannstrømning, frost og tele i jord. Kort om stabilitet, ras, erosjon og erosjonsbeskyttelse.

Anbefalte forkunnskaper

ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikk

Hva lærer du

Emnet gir innføring i dannelsesmåten av fjell og jord, og disses betydning i byggeteknisk og planteknisk sammenheng. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse: Studenten skal kjenne til terminologi, undersøkelser, kategorisering, anvendelse og sikkerhetsmessige problemstillinger knyttet til løsmasser og fjell.

Ferdigheter: Studenten skal kunne anvende grunnleggende manuelle beregningsmodeller for stabilitet og fundamentering i løsmasser, og kjenne igjen typiske sikkerhetsmessige utfordringer i fjellskjæringer og bergrom.

Kompetanse: Studenten skal beherske grunnleggende terminologi og kunne anvende elementære fysiske prinsipper og kriterier for gjenkjenning av risiko, og koordinere fagekspertise i prosjekter. Studenten skal gjøres i stand til å prosjektere fundamentering av enkle byggeprosjekter (småhus og små forstøtningsmurer).

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nominelt ca 60 timer timeplanbasert plenumsundervisning samt ca 20 timers felt- og laboratorietid pr student. Obligatorisk lab- og feltarbeide i styrte grupper ved campus (nettstudenter: angitte samlingsuker), gjennomføring kan i noen grad måtte prioriteres mot annen undervisning. 6 innleveringer, herav 2 som gruppearbeide. Det må antas minst 250 klokketimer arbeidsmengde.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse på felt- og labarbeide, med enkel innlevering fra dette.

Medregnet 2 innnleveringer fra felt- og labarbeidet skal det leveres til sammen 6 øvinger, hvorav minst 5 må være godkjent for å få gå opp til eksamen i emnet. 4 av disse øvingene er individuelle.

Felt og labarbeide vil gjennomføres med utgangspunkt ca uke 38. Deltagelse og detaljert tidsplan vil bli fastlagt 7. september.

Vurdering

5 timers skriftlig eksamen uten medbrakte hjelpemidler. Eksamenskarakter A - F kommer på vitnemålet. Ekstern sensor vurderer et tilfeldig utvalg av besvarelser.

Skriftlig 5 timers kontinuasjonseksamen arrangeres ultima februar, med adgang for studenter som strøk på ordinær eksamen samt eksamensoppmeldte studenter med godkjent forfall på ordinær eksamen.

På grunn av omfattende logistikk i forbindelse med felt- og labarbeide gis det ikke anledning til kontinuasjon på dette.

Eksamensdato

Ingeniø
rgeologi og geoteknikk 03.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

TEK-1101 Geologi og geoteknikk 10 stp

Pensum

Fossen: Geologi - stein, mineraler, fossiler og olje (Fagbokforlaget)

Aarhaug: Geoteknikk (NKI)

Kompendier og forelesninger på Canvas. Øvinger.

Støttelitteratur:

Sigmond, Bryhni, Jorde: Norsk geologisk ordbok (Akademika)

Tarbuck, Lutgens, Tasa: Earth - an introduction to physical geology (Pearson)

Fossen, Gabrielsen: Strukturgeologi (Fagbokforlaget)

Karlsen: Geoteknikkboka (Byggesaken)

Div NS-EN, bl.a. Eurokode 0 og 7

Statens Vegvesens håndbøker (HB - finnes også på nettet www.vegvesen.no/fag):

HB014/R210: Laboratorieundersøkelser

HB015/R211: Feltundersøkelser

HB016/V220: Geoteknikk i vegbygning

HB021/N500: Vegtunneler

HB154/V223: Geoteknisk opptegning

HB163/R510: Vann- og frostsikring i tunneler

HB182/V270: Tørrmuring med maskin

HB215/V224: Fjellbolting

HB274/V221: Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger

HB280/V222: Geoteknisk felthåndbok

Undervisning Høst 2018
Forelesning uni.lekt. Bjørn Eirik Kanstad