Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

ITE1854 Ingeniørgeologi og geoteknikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor ingeniør, byggretningene.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Innhold

Geologi (ca. 25 %). Tektoniske prosesser, geologisk historikk. Elementær innføring i mineraler og bergarter, dannelsesmåter, identifisering, egenskaper. Kvartærgeologi. Mineraler, berg og løsmasser i et ressursperspektiv. Kartlegging og databaser.

Ingeniørgeologi (ca. 15%). Fjellstrukturer.  Strøk og fall. Spenninger i fjell. Svelling. Skjæringer og bergrom. Vann i fjell. Bergmekaniske utfordringer for stabilitets- og frostsikring.

Geoteknikk (ca. 60 %). Klassifisering og identifisering av masser, spenninger og spenningsendring i jord, setningsberegninger, skjærstyrke, jordtrykk, stabilitet av naturlige skråninger og skjæringer, bæreevne og fundamentering samt vannstrømning, frost og tele i jord. Kort om stabilitet, ras, erosjon og erosjonsbeskyttelse.


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper

ITE1852 - Mekanikk og Fluidmekanikk, eller tilsvarende.


Hva lærer du

Emnet gir innføring i dannelsesmåten av fjell og jord, og disses betydning i byggeteknisk og planteknisk sammenheng. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse: Studenten skal kjenne til terminologi, undersøkelser, kategorisering, anvendelse og sikkerhetsmessige problemstillinger knyttet til løsmasser og fjell.

Ferdigheter: Studenten skal kunne anvende grunnleggende manuelle beregningsmodeller for stabilitet og fundamentering i løsmasser, og kjenne igjen typiske sikkerhetsmessige utfordringer i fjellskjæringer og bergrom.

Kompetanse: Studenten skal beherske grunnleggende terminologi og kunne anvende elementære fysiske prinsipper og kriterier for gjenkjenning av risiko, og koordinere fagekspertise i prosjekter. Studenten skal gjøres i stand til å prosjektere fundamentering av enkle byggeprosjekter (småhus og små forstøtningsmurer).


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nominelt ca 60 timer timeplanbasert plenumsundervisning samt ca 20 timers felt- og laboratorietid pr student. Obligatorisk lab- og feltarbeide i styrte grupper ved campus (nettstudenter: angitte samlingsuker), gjennomføring kan i noen grad måtte prioriteres mot annen undervisning. 6 innleveringer, herav 2 som gruppearbeide. Det må antas minst 250 klokketimer arbeidsmengde.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse på felt- og labarbeide, med enkel innlevering fra dette.

Medregnet 2 innnleveringer fra felt- og labarbeidet skal det leveres til sammen 6 øvinger, hvorav minst 5 må være godkjent for å få gå opp til eksamen i emnet. 4 av disse øvingene er individuelle.

Felt og labarbeide vil gjennomføres med utgangspunkt ca uke 38. Deltagelse og detaljert tidsplan vil bli fastlagt 7. september.

Vurdering

5 timers skriftlig eksamen uten medbrakte hjelpemidler. Eksamenskarakter A - F kommer på vitnemålet. Ekstern sensor vurderer et tilfeldig utvalg av besvarelser.

Skriftlig 5 timers kontinuasjonseksamen arrangeres ultima februar, med adgang for studenter som strøk på ordinær eksamen samt eksamensoppmeldte studenter med godkjent forfall på ordinær eksamen.

På grunn av omfattende logistikk i forbindelse med felt- og labarbeide gis det ikke anledning til kontinuasjon på dette.


Dato for eksamen

Ingeniørgeologi og geoteknikk 03.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

GEO-1001 Innføring i geologi 2.5 stp

Pensum

Fossen: Geologi - stein, mineraler, fossiler og olje (Fagbokforlaget)

Aarhaug: Geoteknikk (NKI)

Kompendier og forelesninger på Canvas. Øvinger.

Støttelitteratur:

Sigmond, Bryhni, Jorde: Norsk geologisk ordbok (Akademika)

Tarbuck, Lutgens, Tasa: Earth - an introduction to physical geology (Pearson)

Fossen, Gabrielsen: Strukturgeologi (Fagbokforlaget)

Karlsen: Geoteknikkboka (Byggesaken)

Div NS-EN, bl.a. Eurokode 0 og 7

Statens Vegvesens håndbøker (HB - finnes også på nettet www.vegvesen.no/fag):

HB014/R210: Laboratorieundersøkelser

HB015/R211: Feltundersøkelser

HB016/V220: Geoteknikk i vegbygning

HB021/N500: Vegtunneler

HB154/V223: Geoteknisk opptegning

HB163/R510: Vann- og frostsikring i tunneler

HB182/V270: Tørrmuring med maskin

HB215/V224: Fjellbolting

HB274/V221: Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger

HB280/V222: Geoteknisk felthåndbok

Undervisning Høst 2018
Forelesning uni.lekt. Bjørn Eirik Kanstad